Program

UDRUŽENJE GRAĐANA ZA PROMOCIJU SPORTA "PLAY"

Prijavi netačnu informaciju

+38121063063

Novi Sad - grad

Opšti podaci

Matični broj:

08889449

Naziv delatnosti:

Ostale sportske delatnosti

Šifra delatnosti:

9319

PIB - poreski identifikacioni broj:

105600142

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Mihajlo Delić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

7.802.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 7.802.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00