Program

"Eko-projekt tim"

Prijavi netačnu informaciju

069712495

Sremska Mitrovica

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2016.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

28193866

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

EPT SM

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

109370213

Program

Primarni cilj:

Zaštita životne sredine, Pejzažno uređenje

Misija organizacije:

Ciljevi Udruženja građana "Eko-projekt tim" su: unapređivanje zaštite životne sredine, edukacija građana, a posebno dece i mladih o značaju čuvanja i zaštite životne sredine, organizovanje aktivnosti na rehabilitaciji ugroženih područja, kao i javno zalaganje za promenu navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa iu pogledu postupanja sa otpadnim materijalima. Posebno važan cilj Udruženja je povezivanje svih činilaca uključenih u oblast primenjene ekologije: fizičkih i pravnih lica privatnog, javnog sektora i civilnog sektora, stvaranja mreže zainteresovanih za ekološke akcije, projekte i programe i uključivanje nacionalne mreže u međunarodnu saradnju.

Gde radimo: Sremska Mitrovica
Polje rada / delatnost organizacije:

Udruženje svoje ciljeve ostvaruje preko terenskih istraživanja, propagandnih akcija, učešća na projektima, kulturno-edukativnih aktivnosti, emancipacije i uopšte zalaganja za podizanje nivoa svesti građana, objavljivanja biltena o radu, knjiga i drugih publikacija, pružanje usluga konsultacije u oblasti zaštite životne sredine, nastupa u medijima, anketa, različitih tribina, javnih organizovanih skupova, seminara, saradnje sa Univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu. Dugogodišnja saradnja sa JKP "Komunalije" Sremska Mitrovica u realizaciji projekata u oblasti zaštite životne sredine sa ciljem edukacije stanovništva i podizanja svesti o pravilnom upravljanju otpadom.

Sekundarni cilj:

Edukativne institucije

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

- Implementacija ekološko-edukativnih programa za predškolski i školski uzrast - tradicionalno održavanje manifestacije povodom "Međunarodnog dana Planete Zemlje"
- Uspešna realizacija projekata u oblasti zaštite životne sredine finansiranih od strane Lokalne samouprave, Ministarstva zaštite životne sredine i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
-Edukovano preko 10000 učenika
-Sklopljena saradnja sa svim školskim i predškolskim ustanovama u Gradu Sremska Mitrovica

Ključne reči:

ekologija edukacija reciklaža

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Siniša Perković

tamara.m1981@gmail.com

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Tamara Milković

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Tamara Milković

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 2:

Maja Šegedin

Program unapređenje zaštite životne sredine

Ciljna grupa: Građani
Trajanje u mesecima: 8
Lokacija sprovođenja programa: Sremska Mitrovica
Navedite glavne donatore:

Lokalna samouprava, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Oblast delovanja: Zaštita životne sredine, Pejzažno uređenje
Opis programa:

Doprineti zaštiti životne sredine i održivom razvoju u sinergiji sa prijateljskim i odgovarajućim korišćenjem prirodnih resursa. Podizanje javne svesti u oblasti sakupljanja i upravljanja otpadom. Doprineti zaštiti životne sredine, povećanju svesti stanovništva o važnosti pravilnog odlaganja otpada, kao i održivom razvoju ruralih oblasti i ublažavanju štetnog uticaja divljih deponija na kvalitet obradivog poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednih proizvoda kao glavnog izvora prihoda stanovništva u ruralnim sredinama.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Povećana svesti stanovnika na teritoriji opštine Sremska Mitrovica o značaju pravilnog odlaganja otpada i veći doprinos očuvanju životne sredine.
Povećana informisanost stanovnika o značaju zaštite životne sredine za 20 %.
Povećana je obučenost dece nižih razreda koji su dopunili svoje znanje o značaju zaštite životne sredine, uticaju čoveka na klimatske promene i odvojenom prikupljanju otpada i reciklažeza 50 %.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?:

Zahvaljujući realizaciji naših projekata, našim korisnicima je omogućeno da aktivno učestvuju u unapređenju životne sredine i stvaraju zdravo i čisto okruženje. Naši projekti su u velikoj meri uticali i na relevantne donosioce odluka u oblasti ekologije na Lokalnom nivou, što je svim stanovnicima grada donelo dobrobit za život u čistom gradu.

Finansije za 2020. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije kompanije:

0,00

Donacije pojedinca:

0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije stranih vlada:

0,00

Ostale donacije:

0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

380.167,60

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

2.300,00

Programski prihodi:

349.000,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 731.467,60
Komunalni troškovi:

0,00

Kapitalni troškovi: 0,00
Ekspertske usluge:

0,00

Programske aktivnosti:

726.500,00

Putni troškovi:

0,00

Spoljni saradnici:

0,00

Troškovi kancelarije:

5.016,00

Troškovi PR-a:

0,00

UKUPNI RASHODI: 731.516,00

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

1.497.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

330.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 1.827.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

598.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 598.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00