Program

"ASOCIJACIJA ZA AFIRMACIJU KULTURE"

Prijavi netačnu informaciju
Beograd-Zvezdara

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2015.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

28164165

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

"ASK"

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

108847967

Program

Gde radimo: Srbija (na nivou cele države)
Rezultati postignuti u poslednje 3 god.:

Sledeće ključne rezultate koje smo postigli u prethodnom periodu:

I - Razvoj projektne komponente organizacije unutar koje smo razvili tri tematske oblasti

1. Aktivizam mladih, unutar koje se već četiri godine sprovodi projekat Svetionik znanja, namenjen unapređenju aktivizma i učešća srednjoškolaca u preko 30 gradova Srbije kroz osmišljavanje srednjoškolskih lokalnih inicijativa
2. Preduzetništvo mladih, unutar koje se već dve godine sprovodi projekat Akademija omladinskog preduzetništva, koji je namenjen razvoju preduzetničkih ideja kod mladih u manje razvijenim opštinama Srbije. Do sada je podržan razvoj preko 20 omladinskih preduzetničkih ideja
3. Zaštita životne sredine, unutar koji sprovodimo veliki broj projekata namenjenih istraživanju stanja kao i podizanju kapaciteta privrede da usvoji principe Zero Waste načina proizvodnje. U sklopu ove oblasti objavili smo publikacije na temu stanja privrede u Beogradu da usvoji Zero Waste princip kao i direktan rad sa 20 kompanija iz četiri opštine u Srbiji da unaprede svoje proizvodne procese i sa istim lokalnim samouprava da pruže kvalitetniju podršku privredi u tranziciji na održive načine proizvodnje.

II - Dugoročna saradnja sa domaćim, bilateralnim, multilateralnim donatorima i saradnja sa privatnim sektorom

Strateški plan organizacije predviđa omogućavanje održivog i predvidivog razvoja organizacije kroz uspostavljanje saradnje na dugoročnim projektima sa domaćim, bilateralnim i multilateralnim donatorima. U skladu sa tim, posebno smo ponosni na dvogodišnju saradnju sa sledećim ključnim donatorima:

1. Evropskom Unijom
2. Ambasadom SAD u Srbiji
3. Ambasadom Кraljevine Danske
4. Ministarstvom omladine i sporta
5. Ministarstvom spoljnih poslova
6. Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
7. Sekretarijatima i Кancelarijama za mlade širom Srbije

Pored navedenih, ASК je ostvario partnerstva sa velikim brojem privatnih kompanija i javnim institucijama u cilju podizanja kvaliteta svojih projekata (Program Srbija stvara, Ambasada Izraela u Srbiji, Erste banka, Кoka Кola, Delez Srbija)
Dugoročna saradnja nam omogućava kvalitativno unapređenje sprovodenih projekata i jačanje kapaciteta organizacije.

III - Uspostavljanje ASК Centra za edukaciju

U skladu sa svojom misijom, da radimo na unapređenju kapaciteta mladih u Srbiji, u prethodne dve godine smo uspeli da osnujemo i započnemo aktivnosti u ASК Centru za edukaciju. Кroz multifunkcionalnu salu za 60 ljudi, organizujemo događaje, predavanja, radionice i obuke sa ciljem da prenesemo mladima znanja kvalitetnih predavača u cilju pružanja neformalnog obrazovanja.

Кroz program Erste banke "Кorak po korak" ASК je jedna od prvih organizacija koja je dobila kredit za nevladine organizacije, namenjen renoviranju prostora na Topličinom Vencu. Prostor je završen krajem 2019. godine od kada započinje svoj aktivni rad. Trenutno, ASК Centar za edukaciju funkcioniše kroz modela poslovanja. Prvi se odnosi na razvoj sopstvenih programa edukacije, u saradnji sa spoljnim trenerima, dok se drugi odnosi na uslužnu organizaciju događaja za potrebe klijenata koji imaju uspostavljene edukativne programe.

Dugoročni plan organizacije je da stavi fokus na organizaciju sopstvenih programa kako bi se dodatno podigla vidljivost organizacije i pružila dugoročna podrška mladima kroz neformalno obrazovanje.

Primarni cilj:

Razvoj mladih

Sekundarni cilj:

Zaštita životne sredine, Pejzažno uređenje

Ključne reči:

#Mladi, #ZeroWaste, #AktivizamMladih, #PreduzetništvoMladih, #Preduzetništvo

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Andrej Balanč

a.balanc@afirmacijakulture.org

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Andrej Balanč

Program Svetionik znanja

Ciljna grupa: Deca/mladi
Trajanje u mesecima: 7
Lokacija sprovođenja programa: Srbija (na nivou cele države)
Navedite glavne donatore:

Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, Ambasada SAD u Beogradu

Oblast delovanja: Unapređivanje zajednice, Izgradnja kapaciteta
Opis programa:

Projekat „Svetionik znanja“ predstavlja takmičenje 60 srednjoškolaca iz 15 lokalnih zajednica, sa ciljem osmišljavanja projekta za unapređenje zajednice u kojima žive. Svaki tim čini četvoro srednjoškolaca treće i četvrte godine (17,18 i 19 godina). Uz stručno vođenje eksperta na datu temu, koordinatora iz omladinske organizacije i alumni mentora, timovi rade na osmišljavanju ideje koja će unaprediti život u njihovoj sredini.
Do sada su realizovane četiri generacije projekta, osmišljeno 60 lokalnih projekata, kroz koji je prošlo 240 srednjoškolaca iz preko 30 različitih gradova Srbije. Sprovedeni projekti na lokalu su doprineli unapređenju položaja mladih na lokalu, podizanju njihovih kapaciteta da pruže rešenja na izazove oko njih kao i podizanje svesti celokupne zajednice oko potencijala mladih ljudi. Podršku realizaciji projekta pruža Ambasada SAD u Srbiji, Ministarstvo omladine i sporta, Erste banka i drugi partneri.
Cilj projekta je da srednjoškolci, uz našu pomoć i stručno vođenje, u toku trajanja projekta osmisle i detaljno pripreme projekat, na pet projektnih tema (ekologija, javno zdravlje, turizam, kultura i društvena odgovornost) kojim će doprineti zajednici u kojoj žive. Na ovaj način, mladima se omogućava da pruže maksimalni doprinos u rešavanju problema njihovih lokalnih zajednica koje oni najbolje poznaju. U toku trajanja projekta želimo da im pružimo praktična znanja i iskustva predavača kako bi postali aktivniji građani zajednica u kojima žive.

Finansije za 2019. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

63.440,00

Donacije kompanije:

419.204,70

Donacije pojedinca:

1.916.977,64

Donacije stranih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije stranih vlada:

703.391,98

Ostale donacije:

0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

5.694.410,24

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

Programski prihodi:

280.000,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 9.077.424,60
Komunalni troškovi:

581.852,73

Kapitalni troškovi: 306.467,69
Ekspertske usluge:

157.000,00

Programske aktivnosti:

4.360.259,43

Zaposleni po projektu (na određeno): 0,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00
Putni troškovi:

285.727,80

Spoljni saradnici:

2.104.699,62

Troškovi kancelarije:

218.829,92

Troškovi PR-a:

45.349,92

UKUPNI RASHODI: 8.861.901,80

Finansije za 2018. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije kompanije:

0,00

Donacije pojedinca:

53.671,59

Donacije stranih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije stranih vlada:

0,00

Ostale donacije:

0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

1.543.889,54

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

15.000,00

Programski prihodi:

1.309.148,18

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 2.921.709,30
Komunalni troškovi:

603.193,86

Kapitalni troškovi: 41.731,22
Ekspertske usluge:

8.214,00

Programske aktivnosti:

406.974,86

Zaposleni po projektu (na određeno): 0,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00
Putni troškovi:

294.861,62

Spoljni saradnici:

12.000,00

Troškovi kancelarije:

125.400,45

Troškovi PR-a:

127.945,15

UKUPNI RASHODI: 2.098.020,10

Finansije za 2018. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije kompanije:

0,00

Donacije pojedinca:

53.671,59

Donacije stranih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije stranih vlada:

0,00

Ostale donacije:

0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

1.543.889,54

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

15.000,00

Programski prihodi:

1.309.148,18

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 2.921.709,30
Komunalni troškovi:

603.193,86

Kapitalni troškovi: 41.731,22
Ekspertske usluge:

8.214,00

Programske aktivnosti:

406.974,86

Zaposleni po projektu (na određeno): 0,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00
Putni troškovi:

294.861,62

Spoljni saradnici:

12.000,00

Troškovi kancelarije:

125.400,45

Troškovi PR-a:

127.945,15

UKUPNI RASHODI: 2.098.020,10

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

262.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 262.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

215.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

7.000,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

70.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 292.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00