Program

Društvo demografa Srbije

Prijavi netačnu informaciju

+381113613892

Beograd-Stari Grad

Opšti podaci

Godina osnivanja:

1990.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

07440979

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

DDS

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

100063199

Program

Polje rada / delatnost organizacije:

Osnovne aktivnosti DDS su vezane za popularizaciju demografije, a od svog osnivanja se bavi organizovanjem i realizacijom naučnih istrašivanja iz demografije kao i izdavačkom delatnošću.

Misija organizacije:

Podstiče demografiju kao disciplinu i demografska istraživanja

Primarni cilj:

Instituti za istraživanje društvenih nauka

Sekundarni cilj:

Opšte dobro, Društvena korist / Društveni benefit

Ključne reči:

demografija, društvene nauke,

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Biljana Radivojević

mirjana.bobic@gmail.com

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Mirjana Bobić

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Ivan Marinković

Finansije za 2019. godinu

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije kompanije:

0,00

Donacije pojedinca:

0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije stranih vlada:

0,00

Ostale donacije:

0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

Programski prihodi:

0,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 0,00
Komunalni troškovi:

0,00

Kapitalni troškovi: 0,00
Ekspertske usluge:

0,00

Programske aktivnosti:

0,00

Godišnji budžet:

94.000,00

Zaposleni po projektu (na određeno): 0,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00
Putni troškovi:

0,00

Spoljni saradnici:

0,00

Troškovi kancelarije:

0,00

Troškovi PR-a:

0,00

UKUPNI RASHODI: 0,00

Finansije za 2018. godinu

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije kompanije:

0,00

Donacije pojedinca:

0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije stranih vlada:

0,00

Ostale donacije:

0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

Programski prihodi:

0,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 0,00
Komunalni troškovi:

0,00

Kapitalni troškovi: 0,00
Ekspertske usluge:

0,00

Programske aktivnosti:

0,00

Godišnji budžet:

104.000,00

Zaposleni po projektu (na određeno): 0,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00
Putni troškovi:

0,00

Spoljni saradnici:

0,00

Troškovi kancelarije:

0,00

Troškovi PR-a:

0,00

UKUPNI RASHODI: 104.000,00

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 0,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

129.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

3.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 132.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2014. godinu

Donacije:

58.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

4.117.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 4.175.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00