Program

Fudbalski klub "Mladi rudar 1954"

Prijavi netačnu informaciju

+38134722191

Aranđelovac

Opšti podaci

Matični broj:

07291647

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

100765162

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Saša Cekić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

501.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

71.000,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 572.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00