Program

Društvo za sportsku rekreaciju i fizičko vaspitanje "Partizan"

Prijavi netačnu informaciju

+38132711156

Gornji Milanovac

Opšti podaci

Matični broj:

07291817

Naziv delatnosti:

Ostale sportske delatnosti

Šifra delatnosti:

9319

PIB - poreski identifikacioni broj:

101986146

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Vera Nikić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

6.000,00

UKUPNI PRIHODI: 6.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00