Program

Udruženje zdravstvenih radnika Šabac

Prijavi netačnu informaciju

+38115343629

Šabac

Opšti podaci

Matični broj:

07293496

Naziv delatnosti:

Delatnosti strukovnih udruženja

Skraćeno ime:

U.Z.R.Š.

Šifra delatnosti:

9412

PIB - poreski identifikacioni broj:

101617548

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Biljana Ćirić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

1.405.000,00

UKUPNI PRIHODI: 1.405.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00