Program

FUDBALSKI KLUB "BSK" (BELOSAVCI)

Prijavi netačnu informaciju

+381644821950

Topola

Opšti podaci

Matični broj:

07324588

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

101978785

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Ivan Filipović

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

286.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

52.000,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 338.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00