Program

Kuglaški klub "Bakar" Bor

Prijavi netačnu informaciju

+381611145787

Bor

Opšti podaci

Matični broj:

07326238

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

102241792

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Jovica Stojanović

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Saša Tasić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

380.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 380.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00