Program

Sportsko društvo "Đerdap"

Prijavi netačnu informaciju

+3816438550118

Kladovo

Opšti podaci

Matični broj:

07326262

Naziv delatnosti:

Ostale sportske delatnosti

Skraćeno ime:

SD "Đerdap"

Šifra delatnosti:

9319

PIB - poreski identifikacioni broj:

100694737

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Zvezdan Stefanović

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Neša Modrić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

5.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 5.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00