Program

"SEKCIJA SPORTSKIH NOVINARA NIŠA"

Prijavi netačnu informaciju

+381606540465

Niš-Medijana

Opšti podaci

Matični broj:

07338651

Naziv delatnosti:

Delatnosti strukovnih udruženja

Skraćeno ime:

SSNN

Šifra delatnosti:

9412

PIB - poreski identifikacioni broj:

100232031

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Dušan Jocić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

592.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 592.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00