Program

FUDBALSKI KLUB "MILANOVO"

Prijavi netačnu informaciju

+381644343039

Leskovac

Opšti podaci

Matični broj:

07341156

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

105516154

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Vladimir Đokić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

173.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 173.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00