Program

Estradno umetničko udruženje Šabac

Prijavi netačnu informaciju

+381151865986

Šabac

Opšti podaci

Matični broj:

07341652

Naziv delatnosti:

Delatnosti strukovnih udruženja

Skraćeno ime:

EUU

Šifra delatnosti:

9412

PIB - poreski identifikacioni broj:

102483906

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Milenko Božić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

9.000,00

UKUPNI PRIHODI: 9.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00