Program

"MANDRAGORA FILM"

Prijavi netačnu informaciju

+381231391085

Zrenjanin

Opšti podaci

Matični broj:

08863440

Naziv delatnosti:

Delatnosti strukovnih udruženja

Šifra delatnosti:

9412

PIB - poreski identifikacioni broj:

104659653

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Marko Cvejić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

22.000,00

Prihodi od kamata/dividendi:

1000.00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 22.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00