Program

Karate klub "Mavaši"

Prijavi netačnu informaciju

+38163528601

Novi Sad - grad

Opšti podaci

Matični broj:

08864691

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

104794223

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Tamara Babić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

905.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

402.000,00

UKUPNI PRIHODI: 1.307.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00