Program

SPORTSKI KLUB KOVAČICA 2006

Prijavi netačnu informaciju

+38113661941

Kovačica

Opšti podaci

Matični broj:

08866724

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

104827127

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Igor Cicka

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

270.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 270.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00