Program

Srpska karate federacija Global karate federacija, HACHI-O-KAI Martial arts

Prijavi netačnu informaciju

+38124556170

Subotica

Opšti podaci

Matični broj:

08888248

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

105543883

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Žiko Bečanović

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

135.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

1.044.000,00

UKUPNI PRIHODI: 1.179.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00