Program

Društvo za sport i rekreaciju invalidnih lica opštine Vrbas

Prijavi netačnu informaciju

+38121706038

Vrbas

Opšti podaci

Matični broj:

08889686

Naziv delatnosti:

Ostale sportske delatnosti

Šifra delatnosti:

9319

PIB - poreski identifikacioni broj:

105615490

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Zoran Maksimović

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

467.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 467.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00