Program

Hrvatsko ekološko udruženje "KRO-EKO"

Prijavi netačnu informaciju

+38124551348

Subotica

Opšti podaci

Matični broj:

08889996

Naziv delatnosti:

Delatnosti strukovnih udruženja

Skraćeno ime:

HEU""KRO-EKO"

Šifra delatnosti:

9412

PIB - poreski identifikacioni broj:

105640819

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Antun Lulić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

27.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 27.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00