Program

Karate klub "Zlatar"

Prijavi netačnu informaciju

+3813363965

Nova Varoš

Opšti podaci

Matični broj:

17030884

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

101068002

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Dušan Mandić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

617.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 617.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00