Program

Pikado klub BUBAC

Prijavi netačnu informaciju

+381113322004

Beograd-Palilula

Opšti podaci

Matični broj:

28792867

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

108098572

Program

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Bojan Vuković

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

30.000,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 30.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00