Program

Kuglaški klub Singidunum

Prijavi netačnu informaciju

+381603433056

Beograd-Zemun

Opšti podaci

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

28803800

Naziv delatnosti:

Delatnost sportskih klubova

Skraćeno ime:

KK Singidunum

Šifra delatnosti:

9312

PIB - poreski identifikacioni broj:

108534025

Program

Primarni cilj:

Rekreacija, Sport, Slobodno vreme, Atletika

Sekundarni cilj:

Razvoj mladih

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Renata Glavina

kuglaskiklubsingidunum@gmail.com

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Renata Glavina

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

88.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 88.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00