Program

Udruženje Centar. Centar Za Istraživanje Javnih Politika

Prijavi netačnu informaciju

381 11 303 73 64

Beograd

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2010.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

28020759

Naziv delatnosti:

delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

CENTAR

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

106727847

Program

Primarni cilj:

Zapošljivost, Radna pitanja

Misija organizacije:

Centar za istraživanje javnih politika (CENTAR) čini tim inovativnih istraživača i digitalnih entuzijasta koji promišljaju budućnost rada, ekonomije i društva nacionalno i globalno radi stvaranja održivih partnerstava u Srbiji.

Integralni deo rada CENTRA je da proizvede stvarni uticaj na živote građana i društva u celini putem istraživanja i rezultirajućih preporuka kako treba menjati politike u oblastima kojima se bavi. Preporuke su dakle zasnovane na rezultatima istraživanja i intenzivnim konsultacijama sa lokalnim i nacionalnim stejkholderima što predstavlja osnovni princip rada CENTRA kao i koncepta participatornog kreiranja politika.

Gde radimo: Srbija (na nivou cele države), Zapdni Balkan
Polje rada / delatnost organizacije:

Centar za istraživanje javnih politika (CENTAR) je nezavisna istraživačka organizacija (think tank) u oblasti budućnost rada, ekonomije i društva nacionalno i globalno radi stvaranja održivih partnerstava u Srbiji

Sekundarni cilj:

Opšte dobro, Društvena korist / Društveni benefit

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

U oblasti programa "Budućnost rada" Centar je sproveo prva istraživanja u Srbiji o gig radnicima na globalnim onlajn platformama, i gig radnicim koji rade preko mobilnih aplikacija za dostavu hrane i prevoz putnika. Centar je prvi nacionalni think tank koji je u nacionalni javni diskurs kao temu uveo uticaj malokalibarskog oružja na nasilje u porodici i kroz seriju projekata dao doprinos razumevanju ove važne teme u istraživačkom, zagovaračkom i institucionalnom smislu.

Ključne reči:

budućnost rada, tehnologije, radna prava, platformska ekonomija, dostojanstveni rad

Ljudi

Ime osnivača/ice 1:

Branka Anđelković

Ime osnivača/ice 2:

Svetlana Lukić

Ime osnivača/ice 3:

Pavle Golicin

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Branka Anđelković

t.jakobi@publicpolicy.rs

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Tanja Jakobi

Program Budućnost rada

Ciljna grupa: Odrasli
Trajanje u mesecima: 2017.-2022.
Lokacija sprovođenja programa: Srbija (na nivou cele države), Zapdni Balkan
Navedite glavne donatore:

Olof Palme Centar, Fondacija za otovreno društvo, UNDP

Oblast delovanja: Zapošljivost, Radna pitanja
Opis programa:

Istraživački program Budućnost rada nastao je krajem 2017. godine kao deo napora CENTRA da osvetli fenomen digitalnog rada frilensera iz Srbije, koji već godinama dominarju na globalnim onlajn platformama kao što su Upwork, Guru, Freelancer, Fiverr, kao i na specialističkim platformama za na primer držanje časova stranih jezika (ABC Tutor, Bibo, itd). Iako po ranijim procenama Svetske Banke i Oxford Internet Instituta ovi radnici čini više od 2% radne snage u Srbiji, oni su bili sasvim nevidiljivi sa stanovišta radnih prava. Iako po prihodima ovi radnici koji nude sofisticirane veštine primarno u kreativnim industrijama i IT dobro u proseku zarađuju, oni su često bez bez prava koji potiču iz radnih ugovora jer frilenserski status ovog tipa domaće zakonodavstvno ne prepoznaje. Stoga je cilj ovog programa bio da skrene pažnju javnosti, nacionalnih aktera i kreatora javnih politika na problematiku digitalnih radnika I radnica iz Srbije i da zagovara uvođenje nacionalnih politika u oblasti rada i zapošljavanja koja se tiču zaštite njihovih prava iz oblasti rada i ljudskih prava.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Kroz Program Budućnost rada, CENTAR je prvi ukazao pažnju na prisustvo i razvoj novih formi rada u Srbiji koji su proizvod ekonomije zasnovanje na znanju i digitalne transformacije. Ovaj program je privukao veliku pažnju međunarodne i nacionalne akademske zajednice i kreatora politika. Na društvenom planu, zahvaljujući svom istraživačkom radu, CENTAR je pozvan da učestvuje u procesu konsultacija na nacionalnom nivou o poreskim promenama i Agendi dostojanstvenog rada a u vezi sa karakteristikama digitalnog rada u Srbiji. Saradnja je uspostavljena sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvom trgovine, turizma telekomunikacija, Sekretarijatom za javne politike, Republičkim Zavodom za statistiku. CENTAR je takođe pozivan da predstavi rezultate svojih istraživanja na visoko rangiranim međunarodnim akademskim konferencijama u Rumuniji, Nemačkoj, Holandiji, Slovačkoj, Austriji, Britaniji, itd. To je rezultiralo u umrežavanju sa istraživačima sa evropskim istraživačima u daljim istraživačkim aktivnostima na terenu.
Konferencijski program CENTRA je prepoznat kao važan signal promena u društvu koje su uslovljene digitalnom transformacijom i novom ekonomijom. Program je je uveo u javni diskurs Srbije diskusiju o ekonomiji zasnovanoj na znanju.
Konferencijski program je komplementaran CENTROVOM istraživačkom radu i osvetljava fenomene koji nisu bili u primetni ni u javnom ni u istraživačkom prostoru u Srbiji niti su na adekvatan način ovi novi izazovi razmatrani u radnom zakonodavstvu i poreskoj politici Srbije. CENTAR je prva organizacija u Srbiji koja je opisala karakteristike rada na digitalnim platformama, strukturu radnika, njihove kompetencije i radni status, a kroz konferencijski program je ukazala na važnost ovog tipa rada u razvoju atipičnih formi rada i digitalne ekonomije i predložila praktična rešenja za promene u radnom zakonodavstvu koji se odnose na ovu formu rada. Rezultati programa se ogledaju u nekoliko pionirskih studija o platformskom radu digitalnih radnika I radnica iz Srbije u okviru fenomena nestandardnih oblika zapošljavanja (NSFE) i Agende dostojanstvenog rada. Publikacije vezne za program budućnost rada mogu se naći na sledećem linku https://publicpolicy.rs/publications/studije
Centar j deo nekoliko evropskih i globalnih inicijativa kao što su Reshaping work https://dialogue.reshapingwork.net/ i Fairwork https://fair.work/en/fw/homepage/

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?:

Značaj ovog CENTROVOG programa o budućnost rada se ogleda u uvođenju inovativnih pristupa i novih tema u društveni diskurs koje osvetljavaju fenomene koji do sada nisu uopšte uživali pažnju javnosti a među njima su značaj digitalne ekonomije za srpski izvoz, važnost razvoja digitalnih kompetencija, osvetljavanje fenomena startapova kao potencijalnog budućeg mamca za velike inostrane investitore u Srbiji i regionu.

twitter: https://twitter.com/PublicPolicyRS