Program

Udruženje za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju Stari grad "ŽIVIMO ZAJEDNO"

Prijavi netačnu informaciju

+381112629787

Beograd

Opšti podaci

Godina osnivanja:

1997.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

17172905

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

ŽIVIMO ZAJEDNO

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

102973307

Program

Primarni cilj:

Socijalne usluge

Misija organizacije:

Misija Udruženja Živimo zajedno je da osobe sa smetnjama u razvoju učini vidljivim, prisutnim i aktivnim u svim segmentima društvenog života, da afirmiše sve njihove sposobnosti i individualnost, da promoviše njihova prava i omogući im dostojanstven i ispunjen život.

Gde radimo: Grad Beograd
Polje rada / delatnost organizacije:

Polje rada su socijalne usluge orijentisane na osobe sa invaliditetom, pre svega na osobe sa intelektualnim smetnjama u razvoju

Sekundarni cilj:

Opšte dobro, Društvena korist / Društveni benefit

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

- realizovano preko 5000 sati direktnog rada sa korisnicima
- poboljšan kvalitet života za preko 150 korisnika
- zaposleno preko 20 korisnika (preko JR i drugih programa i mogućnosti)
- kroz reciklažne aktivnosti je sakupljeno preko 200t reciklažnog materijala
- aktivnosti dramske sekcije (različite predstave) su izvedene pred više hiljada ljudi, u preko 10 gradova u Srbiji i inostranstvu, osvojene su nagrade na međunarodnim takmičenjima i time obezbeđena vidljivost korisnika i njihovih mogućnosti

Ljudi

Ime osnivača/ice 1:

Dejan Kozić

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Dejan Kozić

zivimo011@gmail.com

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Dejan Kozić

Program Škola životnih veština

Ciljna grupa: Odrasli - sa teškoćama u učenju
Trajanje u mesecima: 12
Lokacija sprovođenja programa: Grad Beograd
Navedite glavne donatore:

Gradski sekretarijat za socijalnu zaštitu

Oblast delovanja: Socijalne usluge
Opis programa:

Program podrazumeva skup edukativnih, umetničkih, radnih i psihosocijalnih aktivnosti usmerenih na svakodnevnu podršku osobama sa intelektualnim smetnjama u razvoju. Program podstiče sticanje, razvoj i održavanje postojećih veština neophodnih za samostalan (samostalniji) život osoba sa intelektualnim smetnjama u ravoju. Uspeh se meri evaluacijom, posmatranjem i praćenjem postignutih rezultata u skladu sa individualnim planovima podrške.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

- preko 100 korisnika (OSI) je uključeno u program (poboljšan kvalitet života)
- preko 1200 sati direktnog rada sa korisnicima
- obezbeđena vidljivost i uključenost korisnika u zajednicu kroz učestvovanje na brojnim javnim događajima koji afirmišu njihove mogućnosti

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?:

Korisnici su samostalniji, život im je ispunjeniji, lakše se uključuju u aktivnosti u zajednici

Finansije za 2020. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije kompanije:

1.800.000,00

Donacije pojedinca:

60.000,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije stranih vlada:

0,00

Ostale donacije:

315.000,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

7.647.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

87.000,00

Programski prihodi:

1.228.000,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 11.137.000,00
Komunalni troškovi:

70.000,00

Kapitalni troškovi: 3.900.000,00
Ekspertske usluge:

75.000,00

Programske aktivnosti:

1.390.000,00

Zaposleni po projektu (na određeno): 16
Zaposleni po ugovoru o radu: 6
Putni troškovi:

274.000,00

Spoljni saradnici:

0,00

Troškovi kancelarije:

184.000,00

Troškovi PR-a:

0,00

UKUPNI RASHODI: 11.137.000,00

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

7.764.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

903.000,00

Prihodi od članarina:

245.000,00

UKUPNI PRIHODI: 8.912.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 4

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

8.266.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

1.063.000,00

Prihodi od članarina:

391.000,00

UKUPNI PRIHODI: 9.720.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 6

Finansije za 2014. godinu

Donacije:

7.220.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

417.000,00

Prihodi od članarina:

26.000,00

UKUPNI PRIHODI: 7.663.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 5