Program

Udruženje "ATEISTI SRBIJE"

Prijavi netačnu informaciju

+381641323484

Zaječar

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2009.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

28005075

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

"A.C."

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

106452663

Program

Polje rada / delatnost organizacije:

Radi ostvarivanja ciljeva Udruženje naročito:
1. Prati primenu Ustava Srbije u institucijama i javnoj sferi u domenu sekularnosti.
2. Organizuje stručne skupove i edukativne radionice samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama u oblastima prava na slobodu mišljenja, ateizma i sekularnosti.
3. Sarađuje sa sličnim organizacijama u Srbiji, regionu i svetu, naučnim ustanovama i univerzitetima koji se bave naučnim pogledom na svet, ateizmom, sekularnošću i pravom na slobodu mišljenja.
4. Objavljuje javna saopštenja u domenu prekoračenja Ustava Srbije kao sekularne države u institucijama i u javnoj sferi, posebno u oblasti medija, školstva i zdravstva.
5. Objavljuje publikacije i druge štampane materijale koji se odnose na sekularnost, ateizam i naučni pogled na svet.
6. Organizuje podršku i pomoć osobama koje imaju ateistički pogled na svet ali su mimo svoje volje evidentirane u zvaničnim dokumentima verskih zajednica i crkava, kako bi ostvarile svoje pravo na slobodu mišljenja.
7. Zalaže se za pravo na različitost u mišljenju i delovanju, za nenasilje, toleranciju i poštovanje individualnih verskih sloboda svakog građanina;
8. Javno izražava potrebe i interese ateista Srbije;
9. Zalaže se za sistem vrednosti u kojem su život i sloboda civilizacijske tekovine koje kao neprikosnovene i neotuđive pripadaju svakom pojedincu;
10. Zalaže za razvoj ljudskih prava;
11. Zalaže se za demokratske društvene odnose i razvoj građanskog društva;
12. Zalaže se za borbu protiv svih oblika dominacije, nasilja i represije;

Misija organizacije:

Ciljevi Udruženja su:
● promocija ateizma i prava na slobodu javnog zagovaranja sekularnosti,
● edukacija građana i mladih o naučnim činjenicama ateističkog pogleda na svet,
● organizovanje aktivnosti za podršku osobama u donošenju odluke o promeni ličnog pogleda na svet,
● jačanje tolerancije i humanizma među pripadnicima društ. grupa, odnosno unutar društva u celini
● zalaganje za primenu Ustava Srbije u domenu njegovog sekularnog određenja i jasno definisanje zakonskih mehanizama apsolutnog odvajanja crkava i verskih zajednica od države u javnom životu i institucijama.

Primarni cilj:

Opšte dobro, Društvena korist / Društveni benefit

Sekundarni cilj:

Građanska prava, Socijalne akcije, Zagovaranje

Ključne reči:

#razum #ateiszam #nauka #obrazovanje #logika

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Ivan Marković

predsednik@ateisti.com

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Ivan Marković

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

18.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

7.000,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 25.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

24.000,00

UKUPNI PRIHODI: 24.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2014. godinu

Donacije:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

41.000,00

UKUPNI PRIHODI: 41.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00
twitter: https://twitter.com/ateisti