Program

PROSTOR

Prijavi netačnu informaciju
Beograd-Stari Grad

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2009.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

28002467

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

106411358

Program

Primarni cilj:

Umetnost, kultura i humanistika

Sekundarni cilj:

Mentalno zdravlje, Intervenisanje u kriznim situacijama

Ključne reči:

#mentalnozdravlje #umetnost #artterapija #psihijatrija #kultura #mentalnozdravljeuzajednici# hearingvoices

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Mina Aleksić

minaleksic@gmail.com

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Mina Aleksić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

1.804.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

7.000,00

Prihodi od usluga:

266.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 2.070.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

1.379.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

220.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 1.599.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2014. godinu

Donacije:

2.042.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

18.000,00

Prihodi od usluga:

208.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 2.250.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00