Program

Fondacija "SOS Dečija sela Srbija"

Prijavi netačnu informaciju
Beograd

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2012.

Forma registracije:

Fondacija

Matični broj:

28825790

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

SOS Dečija sela Srbija

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

107610142

Program

Polje rada / delatnost organizacije:

Svoje ciljeve Fondacija ostvaruje kroz različite aktivnosti, a naročito:
1) Uspostavljanjem i sprovođenjem programa usmerenih na pružanje dugoročne brige porodičnog tipa i programa podrške mladima bez roditeljskog staranja, u procesu pripreme za samostalan život i osamostaljivanje (Program SOS Dečije selo, SOS Zajednice mladih i druge programe);
2) Uspostavljanjem i realizacijom SOS programa jačanja porodica u riziku od napuštanja dece i podrškom drugim programima čiji je cilj izgradnja kapaciteta porodica za kvalitetnu brigu o deci kroz različite vidove savetovanja, pružanja pomoći i podrške;
3) Realizacijom programa i pružanjem podrške programima edukacije za decu, porodice, mlade, stručnjake iz oblasti socijalne zaštite, prosvete i drugih profesija i sistema koji rade sa decom i porodicama;
4) Izdavanjem i distribucijom publikacija i drugog edukativnog materijala (brošure, lifleti, knjige, časopisi i dr. o pravima dece, porodice i mladih; dokumenti Ujedinjenih Nacija o standardima brige o deci u alternativnim oblicima smeštaja, i sl.)
5) Javnim zastupanjem i zagovaranjem (advocacy) ciljeva Fondacije i promovisanjem prava dece; podizanjem svesti, kako lokalnih tako i društvene zajednice u celini, o problemima potrebama i pravima dece i porodice;
6) Saradnjom i uspostavljanjem partnerskih odnosa sa organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu u cilju poboljšanja položaja dece, porodice i mladih, kao i izgradnje kapaciteta lokalnih zajednica za prepoznavanje potreba, uspostavljanje institucija, organizovanje aktivnosti, programa i usluga podrške porodici, deci i mladima;
7) Implementacija programa hitne pomoći kako bi se umanjile posledice prirodnih katastrofa (poplava, zemljotresa, požara, suše) epidemija, izbeglištvva, oružanih konflikta i ostale posledice kriza na najranjiviju decu, mlade i porodice, u skladu sa resursima, standardima, vizijom i misijom organizacije;
8) Prikupljanjem sredstava za realizaciju aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi i programi Fondacije, iz različitih izvora (privatnih, korporativnih, javnih i dr.), uključujući i obavljanje privrednih delatnosti u skladu sa zakonom i ovim statutom;
9) Organizovanjem seminara, stručnih skupova, simpozijuma, konferencija, okruglih stolova i kampanja, kao i studijskim boravcima u zemlji i inostranstvu; i
10) Obavljanjem i drugih aktivnosti usmerenih na realizaciju opštekorisnih ciljeva radi čijeg je ostvarivanja Fondacija osnovana.

Misija organizacije:

Naša vizija je da: “Svako dete pripada porodici i raste uz ljubav, poštovanje i sigurnost ”.Štitimo pravo dece koja su izgubila roditeljsku brigu ili koja su u riziku od gubitka porodične brige. Verujemo da je porodica u kojoj svako dete ima brižnog roditelja (ili alternativnog roditelja/pružaoca porodične brige) koji ga vodi i podržava, najbolje okruženje za razvoj dece i njihovih punih potencijala. Najbolji interes deteta uvek ima prioritet u svim našim odlukama i aktivnostima, u odnosu na sva druga pitanja. Ovo postižemo kroz kreiranje indiviudalnog odgovora na situaciju svakog deteta i kroz informisanje i uključivanje dece u svia pitanja koja se tiču njihovog života. Podržavamo porodicu, zajednicu i državu da jačaju svoje kapacitete za podršku deci i porodici. Težimo unapređenju opštih okvira i uslova za decu i porodice iz naše ciljne grupe, kroz aktivnosti zagovaranja, čiji je cilj izmena politika i prakse koje podrivaju razvoj i prava dece.

Primarni cilj:

Socijalne usluge

Sekundarni cilj:

Opšte dobro, Društvena korist / Društveni benefit

Ključne reči:

porodica, deca, socijalno ugroženi

Ljudi

Ime osnivača/ice 1:

SOS-KINDERDORF INTERNATIONAL

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Nevena Čalovska

vesna.jokanovic@sos-decijasela.rs

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Vesna Mraković Jokanović

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Zdenko Sedlar

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 2:

Damir Ćorić

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

358.965.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

25.000,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 358.965.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 109

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

211.346.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

554.000,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 211.346.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 65

Finansije za 2014. godinu

Donacije:

28.399.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

991.000,00

Prihodi od usluga:

51.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 28.450.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 9