Program

Fondacija "SOS Dečija sela Srbija"

Prijavi netačnu informaciju

+381 11 3989 776

Beograd

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2004.

Forma registracije:

Fondacija

Matični broj:

28825790

Naziv delatnosti:

Делатност осталих организација на бази учлањења

Skraćeno ime:

SOS Dečija sela Srbija

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

107610142

Program

Primarni cilj:

Socijalne usluge

Misija organizacije:

Mi stvaramo porodice za decu u nevolji, pomažemo im da izgrade svoju budućnost i doprinosimo razvoju zajednica u kojima žive.

Gde radimo: Kraljevo
Polje rada / delatnost organizacije:

Promovisanje, zaštita i unapređenje brige o deci i mladima bez roditeljskog staranja, kao i porodicama u riziku.

Zagovaranje prava dece.

Jačanje kapaciteta profesionalaca, hranitelja i lokalnih zajednica koji se bave brigom o deci i mladima.

Sekundarni cilj:

Razvoj mladih

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

SOS Dečija sela Srbija, od 2004. godine, pomaže decu i mlade bez roditeljskog staranja i socijalno ugrožene porodice iz cele Srbije.

Tokom 2019. godine, podržali smo 4.475 dece, mladih i odraslih i 206 porodica kroz različite programe i projekte.

Obezbeđeni su sigurni i topli domovi za 105 dece u SOS Dečijem selu Kraljevo, Zajednici mladih, i u okviru Programa polu samostalnog života.

190 porodica sa 542 dece i 330 odraslih bilo je uključeno u rad Centara za podršku porodici u Nišu, Obrenovcu i Beogradu.

Centar “Jaki mladi” podržao je 179 mladih osoba kroz dodatno obrazovanje, stručnu obuku, stažiranje i zapošljavanje.

Do sada smo, kroz naše programe pomogli:

- u SOS Dečijem selu u Kraljevu i SOS Zajednici mladih više od 160 dece i mladih
- kroz Centre za podršku porodici više od 600 porodica i 1.500 dece i mladih
- kroz Karijerni centar “Jaki mladi” više od 500 mladih
- kroz Program urgentne pomoći “Solidarnost” više od 100.000 dece i odraslih pogođenih izbegličkom krizom.

Ključne reči:

SOS Dečije selo Kraljevo, Centri za podršku porodici, Centar "Jaki mladi"

Ljudi

Ime osnivača/ice 1:

SOS-KINDERDORF INTERNATIONAL

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Prof. dr sci.med. Nevena Čalovska

vesna.jokanovic@sos-decijasela.rs

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Vesna Mraković Jokanović

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Damir Ćorić

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 2:

Željka Burgund

Program SOS Dečije selo Kraljevo

Ciljna grupa: Deca/mladi - bez roditeljskog staranja
Trajanje u mesecima: od 2004 do danas
Lokacija sprovođenja programa: Kraljevo
Oblast delovanja: Socijalne usluge
Opis programa:

SOS Dečije selo Kraljevo predstavlja jedinstven koncept brige o deci bez roditeljskog staranja, koji deci pruža mogućnost da odrastu u brižnom porodičnom okruženju. U SOS Dečijem selu Kraljevo, deci o kojoj roditelji iz bilo kog razloga nisu mogli da se staraju, pružamo novi dom u kojem odrastaju sa hraniteljem, biološkom braćom i sestrama koji ostaju zajedno u istoj porodici, što predstavlja ključnu prednost naše brige u odnosu na druge oblike zaštite. Naši hranitelji žive zajedno sa decom, usmeravajući njihov razvoj, vodeći domaćinstvo i poštujući porodične veze svakog deteta, njihove kulturne korene i religiju. Podršku im pruža stručni psiho-pedagoški tim i resursi lokalne zajednice čiji smo deo.

U SOS Dečijem selu Kraljevo deca žive dok ne postignu individualnu spremnost da mogu preći u "Zajednicu mladih", koja predstavlja drugu fazu naše dugoročne brige, a zatim i u Program polu samostalnog života do potpunog osamostaljivanja.

Trenutno, u SOS Dečijem selu u Kraljevu u 14 porodica, sa našim hraniteljima živi 69 dece uzrasta od 0 do 17 godina.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Stvaramo DOM PUN LJUBAVI ZA SVAKO DETE, negujući individualni i kontinuirani pristup prilagođen njihovim potrebama.

Stvaramo porodice za decu i mlade u nevolji, i pomažemo im da izgrade svoju budućnost i doprinesu razvoju zajednica u kojima žive.

Jedina smo organizacija u Srbiji koja obezbeđuje zajedničko odrastanje grupama braće i sestara, jer biološka braća i sestre ostaju zajedno u istoj porodici, što predstavlja specifičnost naše brige.

Program Karijerni centar “Jaki mladi”

Ciljna grupa: Deca/mladi - bez roditeljskog staranja
Trajanje u mesecima: od 2016. do danas
Lokacija sprovođenja programa: Grad Beograd
Oblast delovanja: Socijalne usluge
Opis programa:

Karijerni centar “Jaki mladi” nalazi se u Bulevaru kralja Aleksandra 251 u Beogradu. Osnovna uloga ovog Centra je podrška u povećanju zapošljivosti mladih od 16 do 30 godina sa teritorije grada Beograda, koji su su imali ili imaju status deteta bez roditeljskog staranja ili su uključeni u programe podrške porodicama u riziku koje sprovode SOS Dečija sela Srbija. Usluge Centra usmerene su, ne samo na zapošljavanje, već i na individualno psiho-socijalno savetovanje i osnaživanje mladih radi zadržavanja zaposlenja, što je neophodno zbog nedostatka životnih veština i samopouzdanja, koji karakterišu ovu ciljnu grupu.

U skladu sa individualnim razvojnim planom, koji izrađuju mladi sa svojim savetnikom, mladima su na raspolaganju:

- obuke stručnog osposobljavanja za povećanje zapošljivosti,
- kursevi stranih jezika,
- kurs računara,
- obuka za vožnju za B kategoriju,
- praksa ili obuka kod poslodavca,
- računarska učionica
- prostor za mlade (za njihovo okupljanje druženje, kreativne radionice i sl.)

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Do sada smo kroz Karijerni centar "Jaki mladi" pružili podršku za više od 500 mladih bez roditeljskog staranja. U našem Centru mladi imaju priliku da se dobiju dodatno obrazovanje, stručnu obuku, stažiranje, mentorstvo i mogućnost zaposlenja.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?:

Mladi dobijaju priliku da se zaposle i rade posao od koga mogu samostalno da žive.

Program Jačanje porodica

Ciljna grupa: Deca/mladi - bez roditeljskog staranja
Trajanje u mesecima: 2013. do danas
Lokacija sprovođenja programa: Grad Beograd, Grad Niš, Kraljevo
Opis programa:

Nekada porodice, koje su u teškoj situaciji ili krizi, ne mogu na adekvatan način da brinu o deci. U takvim situacijama može se desiti da deca budu izdvojena iz porodice. Kako bismo sprečili da do ovoga dođe, naša organizacija je 2013. godine pokrenula Program “Jačanje porodica”, a u okviru programa Centre za podršku porodici.

Naši Centri za podršku porodici u Beogradu, Nišu i Kraljevu pružaju edukativnu, savetodavnu, psiho-socijalnu i materijalnu podršku porodicama u riziku. Sa roditeljima i starateljima radimo na jačanju njihovih kapaciteta za brigu o deci i poboljšanju kvaliteta života.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Naši Centri za podršku porodicama u Nišu, Beogradu i Kraljevu rade sa porodicama u riziku, kako ne bi došlo do izdvajanja dece iz porodice.
Kroz edukativnu, savetodavnu, psiho-socijalnu i materijalnu podršku, doprinesimo razvijanju roditeljskih veština, ekonomskom osnaživanju i integraciji u društvenu zajednicu.

Finansije za 2018. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

3.600.107,00

Donacije kompanije:

8.667.073,00

Donacije pojedinca:

380.424,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

98.478,00

Donacije stranih vlada:

0,00

Ostale donacije:

205.637.943,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

Programski prihodi:

0,00

Ostali prihodi:

887.901,00

UKUPNI PRIHODI: 219.271.926,00
Komunalni troškovi:

2.120.632,00

Kapitalni troškovi: 5.013.802,00
Ekspertske usluge:

4.846.192,00

Programske aktivnosti:

62.004.437,00

Zaposleni po ugovoru o radu: 96
Putni troškovi:

0,00

Spoljni saradnici:

1.687.059,00

Troškovi kancelarije:

28.417.666,00

Troškovi PR-a:

4.133.982,00

UKUPNI RASHODI: 274.586.000,00

Finansije za 2017. godinu

Ukupni operativni prihodi: 0,00
Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije:

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

3.146.488,00

Donacije kompanije:

13.277.362,00

Donacije pojedinca:

219.202,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije stranih vlada:

0,00

Ostale donacije:

342.321.894,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od roba / proizvoda:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

Programski prihodi:

0,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 358.964.946,00
Direktni programski troškovi:

0,00

Operativni višak/manjak na kraju fiskalne godine:

0,00

Operativni višak/manjak, izražen u % u odnosu na ukupne godišnje troškove:

0,00

Kamate/Troškovi kursnih razlika i ostali finansijski troškovi:

0,00

Ostali troškovi:

0,00

Ostali operativni troškovi:

0,00

Komunalni troškovi:

1.773.733,00

Kapitalni troškovi: 4.258.274,00
Ekspertske usluge:

82.895,00

Programske aktivnosti:

114.787.236,00

Godišnji budžet:

0,00

Zaposleni po ugovoru o radu: 109
Putni troškovi:

0,00

Plate (BRUTO): 0,00
Spoljni saradnici:

18.460.354,00

Troškovi kancelarije:

28.768.757,00

Troškovi PR-a:

3.597.410,00

Putni troškovi:

0,00

Najam kancelarijskog prostora:

3.415.546,00

UKUPNI RASHODI: 369.952.410,00

Finansije za 2017. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

3.146.488,00

Donacije kompanije:

13.277.362,00

Donacije pojedinca:

219.202,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije stranih vlada:

0,00

Ostale donacije:

342.321.894,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

Programski prihodi:

0,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 358.964.946,00
Komunalni troškovi:

1.773.733,00

Kapitalni troškovi: 4.258.274,00
Ekspertske usluge:

82.895,00

Programske aktivnosti:

114.787.236,00

Zaposleni po ugovoru o radu: 109
Putni troškovi:

0,00

Spoljni saradnici:

18.460.354,00

Troškovi kancelarije:

28.768.757,00

Troškovi PR-a:

3.597.410,00

UKUPNI RASHODI: 369.952.410,00

Finansije za 2016. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

1.125.777,00

Donacije kompanije:

15.771.964,00

Donacije pojedinca:

522.486,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

1.090.569,00

Donacije stranih vlada:

0,00

Ostale donacije:

192.835.192,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

Programski prihodi:

0,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 211.345.988,00
Komunalni troškovi:

701.138,00

Kapitalni troškovi: 11.835.192,00
Ekspertske usluge:

264.210,00

Programske aktivnosti:

71.738.291,00

Zaposleni po ugovoru o radu: 65
Putni troškovi:

0,00

Spoljni saradnici:

6.196.901,00

Troškovi kancelarije:

10.261.168,00

Troškovi PR-a:

5.006.401,00

UKUPNI RASHODI: 204.226.000,00

Finansije za 2014. godinu

Donacije:

28.399.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

991.000,00

Prihodi od usluga:

51.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 28.450.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 9