Program

Fondacija "SOS Dečija sela Srbija"

Prijavi netačnu informaciju

+381 11 3989 776

Beograd

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2004.

Forma registracije:

Fondacija

Matični broj:

28825790

Naziv delatnosti:

Делатност осталих организација на бази учлањења

Skraćeno ime:

SOS Dečija sela Srbija

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

107610142

Program

Primarni cilj:

Socijalne usluge

Misija organizacije:

Mi stvaramo porodice za decu u nevolji, pomažemo im da izgrade svoju budućnost i doprinosimo razvoju zajednica u kojima žive.

Gde radimo: Kraljevo
Polje rada / delatnost organizacije:

Promovisanje, zaštita i unapređenje brige o deci i mladima bez roditeljskog staranja

Sekundarni cilj:

Razvoj mladih

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

Fondacija SOS Dečija sela pomaže decu u Srbiji od 2004. godine. Tokom 2019. godine, podržali smo 4.475 dece, mladih i odraslih i 206 porodica kroz različite SOS programe i projekte.

Obezbeđeni su sigurni i topli domovi za 105 dece u 16 SOS porodica u Dečijem selu Kraljevo, Zajednici mladih, i u okviru programa polusamostalnog života.

190 porodica sa 542 dece i 330 odraslih bilo je uključeno u rad Centara za podršku porodici u Nišu, Obrenovcu i Beogradu.

Projekat “Jaki mladi” podržao je 179 mladih osoba kroz dodatno obrazovanje, stručnu obuku, stažiranje i zapošljavanje.

Do sada smo, kroz naše programe pomogli:
- u SOS Dečijem selu u Kraljevu i SOS Zajednici mladih više od 160 dece i mladih
- kroz Programe jačanja porodica više od 600 porodica i 1.500 dece i mladih
- u Karijernom centru “Jaki mladi” preko 500 mladih
- kroz Program urgentne pomoći “Solidarnost” preko 100.000 dece i odraslih pogođenih izbegličkom krizom

Ključne reči:

SOS Dečije selo Kraljevo, Centri za podršku porodici, Centar "Jaki mladi"

Ljudi

Ime osnivača/ice 1:

SOS-KINDERDORF INTERNATIONAL

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Nevena Čalovska

vesna.jokanovic@sos-decijasela.rs

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Vesna Mraković Jokanović

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Damir Ćorić

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 2:

Zdenko Sedlar

Program SOS Dečije selo Kraljevo

Ciljna grupa: Deca/mladi - bez roditeljskog staranja
Trajanje u mesecima: od 2004 do danas
Lokacija sprovođenja programa: Kraljevo
Oblast delovanja: Socijalne usluge
Opis programa:

SOS Dečije selo Kraljevo predstavlja jedinstven koncept brige o deci bez roditeljskog staranja, koji deci pruža mogućnost da odrastu u brižnom porodičnom okruženju, u hraniteljskim SOS porodicama. U SOS Dečijem selu Kraljevo, deci o kojoj roditelji iz bilo kog razloga nisu mogli da se staraju, pružamo novi dom u kojem odrastaju sa SOS hraniteljem, biološkom i SOS braćom i sestrama. Biološka braća i sestre ostaju zajedno u istoj porodici, što predstavlja ključnu prednost naše brige u odnosu na druge oblike zaštite. Naši SOS hranitelji žive zajedno sa decom, usmeravajući njihov razvoj, vodeći domaćinstvo i poštujući porodične veze svakog deteta, njihove kulturne korene i religiju. Podršku im pruža stručni psiho-pedagoški tim i resursi lokalne zajednice čiji smo deo.

U SOS porodici deca žive dok ne postignu individualnu spremnost da mogu preći u "Zajednicu mladih", koja predstavlja drugu fazu dugoročne brige, a zatim i u polusamostalni život (treći oblik brige) do potpunog osamostaljivanja.

Trenutno, u SOS Dečijem selu u Kraljevu u 15 porodica, sa našim hraniteljima živi 69 dece uzrasta od 0 do 17 godina.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Stvaramo DOM PUN LJUBAVI ZA SVAKO DETE, negujući individualni i kontinuirani pristup prilagođen njihovim potrebama.

Stvaramo porodice za decu i mlade u nevolji, i pomažemo im da izgrade svoju budućnost i doprinesu razvoju zajednica u kojima žive.

Jedina smo organizacija u Srbiji koja obezbeđuje zajedničko odrastanje grupama braće i sestara, jer biološka braća i sestre ostaju zajedno u istoj porodici, što predstavlja specifičnost naše brige.

Program Karijerni centar “Jaki mladi”

Ciljna grupa: Deca/mladi - bez roditeljskog staranja
Trajanje u mesecima: od 2016. do danas
Lokacija sprovođenja programa: Grad Beograd
Oblast delovanja: Socijalne usluge
Opis programa:

Karijerni centar “Jaki mladi” nalazi se u Bulevaru kralja Aleksandra 251 u Beogradu. Osnovna uloga ovog Centra je podrška u povećanju zapošljivosti mladih od 16 do 30 godina sa teritorije grada Beograda, koji su su imali ili imaju status deteta bez roditeljskog staranja ili su uključeni u programe podrške porodicama u riziku koje sprovode SOS Dečija sela. Usluge Centra jedinstvene su u tome što su usmerene, ne samo na zapošljavanje, već i na individualno psiho-socijalno savetovanje i osnaživanje radi zadržavanja zaposlenja, što je neophodno zbog nedostatka životnih veština i samopouzdanja, koji karakterišu ovu ciljnu grupu.
U skladu sa individualnim razvojnim planom, koji izrađuju mladi sa svojim savetnikom, mladima su na raspolaganju:

- obuke stručnog osposobljavanja za povećanje zapošljivosti,
- kursevi stranih jezika,
- kurs računara,
- obuka za vožnju za B kategoriju,
- praksa ili obuka kod poslodavca,
- računarska učionica (9 računara, štampač i skener)
- prostor za mlade (za njihovo okupljanje druženje, kreativne radionice i sl.)

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Do sada smo kroz Karijerni Centar "Jaki mladi" pružili podršku za više od 500 mladih.

U našem Centru mladi imaju priliku da se dobiju dodatno obrazovanje, stručnu obuku, stažiranje, mentorstvo i mogućnost zaposlenja.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?:

Mladi dobijaju priliku da se zaposle i rade posao od koga mogu samostalno da žive.

Program Jačanje porodica

Ciljna grupa: Deca/mladi - bez roditeljskog staranja
Trajanje u mesecima: 2013. do danas
Lokacija sprovođenja programa: Grad Beograd, Grad Niš, Obrenovac
Opis programa:

Nekada porodice, koje su u teškoj situaciji ili krizi, ne mogu na adekvatan način da brinu o svojoj deci. U takvim situacijama može se desiti da deca budu izdvojena iz porodice. Kako bismo sprečili da do ovoga dođe, naša organizacija je 2013. godine pokrenula program “Jačanje porodica”.

Kroz ovaj program pružamo edukativnu, savetodavnu, psiho-socijalnu i materijalnu podršku porodicama u riziku. Radimo sa roditeljima na jačanju njihovih kapaciteta za brigu o deci i poboljšanju kvaliteta njihovog života. Trenutno, ovim programom pomažemo porodice u Beogradu, Obrenovcu i Nišu.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Naši Centri za podršku porodicama u Nišu, Obrenovcu i Beogradu rade sa porodicama u riziku, kako ne bi došlo do izdvajanja dece iz porodice.

Kroz edukativnu, savetodavnu, psiho-socijalnu i materijalnu podršku, doprinesimo razvijanju roditeljskih veština, ekonomskom osnaživanju i integraciji u društvenu zajednicu.

Finansije za 2018. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

3.600.107,00

Donacije kompanije:

8.667.073,00

Donacije pojedinca:

380.424,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

98.478,00

Donacije stranih vlada:

0,00

Ostale donacije:

205.637.943,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

Programski prihodi:

0,00

Ostali prihodi:

887.901,00

UKUPNI PRIHODI: 219.271.926,00
Komunalni troškovi:

2.120.632,00

Kapitalni troškovi: 5.013.802,00
Ekspertske usluge:

4.846.192,00

Programske aktivnosti:

62.004.437,00

Zaposleni po ugovoru o radu: 96
Putni troškovi:

0,00

Spoljni saradnici:

1.687.059,00

Troškovi kancelarije:

28.417.666,00

Troškovi PR-a:

4.133.982,00

UKUPNI RASHODI: 274.586.000,00

Finansije za 2017. godinu

Ukupni operativni prihodi: 0,00
Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije:

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

3.146.488,00

Donacije kompanije:

13.277.362,00

Donacije pojedinca:

219.202,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije stranih vlada:

0,00

Ostale donacije:

342.321.894,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od roba / proizvoda:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

Programski prihodi:

0,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 358.964.946,00
Direktni programski troškovi:

0,00

Operativni višak/manjak na kraju fiskalne godine:

0,00

Operativni višak/manjak, izražen u % u odnosu na ukupne godišnje troškove:

0,00

Kamate/Troškovi kursnih razlika i ostali finansijski troškovi:

0,00

Ostali troškovi:

0,00

Ostali operativni troškovi:

0,00

Komunalni troškovi:

1.773.733,00

Kapitalni troškovi: 4.258.274,00
Ekspertske usluge:

82.895,00

Programske aktivnosti:

114.787.236,00

Godišnji budžet:

0,00

Zaposleni po ugovoru o radu: 109
Putni troškovi:

0,00

Plate (BRUTO): 0,00
Spoljni saradnici:

18.460.354,00

Troškovi kancelarije:

28.768.757,00

Troškovi PR-a:

3.597.410,00

Putni troškovi:

0,00

Najam kancelarijskog prostora:

3.415.546,00

UKUPNI RASHODI: 369.952.410,00

Finansije za 2017. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

3.146.488,00

Donacije kompanije:

13.277.362,00

Donacije pojedinca:

219.202,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije stranih vlada:

0,00

Ostale donacije:

342.321.894,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

Programski prihodi:

0,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 358.964.946,00
Komunalni troškovi:

1.773.733,00

Kapitalni troškovi: 4.258.274,00
Ekspertske usluge:

82.895,00

Programske aktivnosti:

114.787.236,00

Zaposleni po ugovoru o radu: 109
Putni troškovi:

0,00

Spoljni saradnici:

18.460.354,00

Troškovi kancelarije:

28.768.757,00

Troškovi PR-a:

3.597.410,00

UKUPNI RASHODI: 369.952.410,00

Finansije za 2016. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

1.125.777,00

Donacije kompanije:

15.771.964,00

Donacije pojedinca:

522.486,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

1.090.569,00

Donacije stranih vlada:

0,00

Ostale donacije:

192.835.192,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

Programski prihodi:

0,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 211.345.988,00
Komunalni troškovi:

701.138,00

Kapitalni troškovi: 11.835.192,00
Ekspertske usluge:

264.210,00

Programske aktivnosti:

71.738.291,00

Zaposleni po ugovoru o radu: 65
Putni troškovi:

0,00

Spoljni saradnici:

6.196.901,00

Troškovi kancelarije:

10.261.168,00

Troškovi PR-a:

5.006.401,00

UKUPNI RASHODI: 204.226.000,00

Finansije za 2014. godinu

Donacije:

28.399.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

991.000,00

Prihodi od usluga:

51.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 28.450.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 9