Program

Organizacija za poštovanje i brigu o životinjama - ORCA

Prijavi netačnu informaciju
Beograd

Opšti podaci

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

17308068

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

101368799

Program

Čime se bavimo:

Zastita dobrobiti zivotinja i zastita zivotne sredine

Polje rada / delatnost organizacije:

/

Misija organizacije:

ORCA je organizacija civilnog društva koja pomaže ljudima u Srbiji i na Zapadnom Balkanu da brinu o prirodi i dobrobiti životinja kako bi ostvarili lični, ekonomski i društveni razvoj.

Svoju misiju ostvarujemo kroz javno zastupanje, istraživanje, obrazovanje i praćenje primene politika i propisa. Kroz javno zastupanje, utičemo na usvajanje boljih zakona, njihovo sprovođenje i promenu kulture društva u odnosu na prirodu i životinje.

Primarni cilj:

Životinje

Sekundarni cilj:

Poljoprivreda, Hrana, Ishrana

Ključne reči:

Životinje, deca, mladi, obrazovanje, priroda, dobrobit prirode, ishrana, ekologija, etika

Ljudi

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Dragana Tar

elvir.burazerovic@orca.rs

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Elvir Burazerović

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

dr Nevena Vučković Šahović

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 2:

Dušan Bajec

Program Program 1

Ciljna grupa: Životinje
Opis programa:

Prisustvo napuštenih životinja predstavlja jedan od najzastupljenijih i najznačajnijih komunalnih problema sa kojima se suočavaju lokalne samouprave širom Srbije. Svetska organizacija za zaštitu životinja i ORCA radili su da osiguraju prikupljanje svih relevantnih informacija potrebnih za razvoj sveobuhvatnog, dugoročnog plana za kontrolu populacije pasa u Srbiji.

Prepoznajući da osnovne informacije u ovoj oblasti nedostaju, sproveli smo sveobuhvatno nacionalno istraživanje stanja u oblasti kontrole populacije pasa u Srbiji, sa ciljem da osiguramo činjeničku bazu za izradu “mape puta” za uspostavljanje humanog i efikasnog sistema kontrole populacije pasa u Srbiji. Svetska organizacija za zaštitu životinja i ORCA su takođe radili i na identifikaciji, informisanju i aktivnom uključivanju svih važnih aktera i partnera u Srbiji i van zemlje, koji su zainteresovani da podrže Srbiju i region da reše dugotrajne probleme sa neefikasnom kontrolom populacije pasa.

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

23.736.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

2.084.000,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 23.736.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 4

Finansije za 2017. godinu

Ukupni operativni prihodi: 23.736.000,00
Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

258.496,00

Donacije:

23.736.000,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

3.562.474,00

Donacije kompanije:

200.000,00

Donacije pojedinca:

33.320,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

19.940.206,00

Donacije stranih vlada:

0,00

Ostale donacije:

0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

1.879.159,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

2.084.000,00

Prihodi od roba / proizvoda:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

Programski prihodi:

0,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 25.820.000,00
Direktni programski troškovi:

12.147.962,00

Operativni višak/manjak na kraju fiskalne godine:

-185000.00

Operativni višak/manjak, izražen u % u odnosu na ukupne godišnje troškove:

-0,77

Kamate/Troškovi kursnih razlika i ostali finansijski troškovi:

1.899.000,00

Ostali troškovi:

0,00

Ostali operativni troškovi:

2.999.874,00

Putni troškovi:

0,00

Najam kancelarijskog prostora:

2.894.323,00

UKUPNI RASHODI: 25.813.000,00

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

19.609.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

257.000,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 19.609.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 2

Finansije za 2014. godinu

Donacije:

22.248.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

293.000,00

Prihodi od usluga:

6.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 22.254.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00