Program

Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje "GRAĐANSKE INICIJATIVE"

Prijavi netačnu informaciju

+381113284188

Beograd

Opšti podaci

Godina osnivanja:

1996.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

17230280

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

Građanske inicijative

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

100064099

Program

Primarni cilj:

Unapređivanje zajednice, Izgradnja kapaciteta

Misija organizacije:

Mi smo udruženje građana koje podstiče aktivizam i podržava građane u udruživanju i zajedničkom delovanju ka stvaranju pravednog društva. Pratimo, kritički promišljamo i predlažemo sistemske promene radi izgradnje otvorene i odgovorne države u kojoj građani imaju reč na svim nivoima.

Gde radimo: Srbija (na nivou cele države)
Sekundarni cilj:

Građanska prava, Socijalne akcije, Zagovaranje

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

2019. organizovali smo ICSW - Međunarodna nedelja civilnog društva, u saradnji sa globalnom mrežom CIVICUS i mrežom organizacija BCSDN iz Makedonije. Oko 1000 delegata iz celog sveta učestvovalo je u ICSW 2019, među kojima su bili lideri civilnog društva, aktivisti, predstavnici međuvladinih tela, vlada i medija.
2019. zajedno sa 20 organizacija osnovali smo Platformu Tri slobode za očuvanje prostora za civilno društvo u Srbiji, u cilju zaštite i unapređenja slobode udruživanja, okupljanja i informisanja. Opšti cilj Platforme jeste doprinos demokratizaciji društva, izgradnji pravne države i aktivnom učešću građana u kreiranju i sprovođenju reformi kroz zaštitu i punu primenu tri slobode – udruživanja, okupljanja i informisanja.
2019. redefinisali smo i sistematizovali Resurs centar koji je osmišljen da unapredi kapacitete OCD i neformalnih grupa u Srbiji, kroz organizovanje obuka, osnaživanje mreža, pružanje saveta, mentorsku podršku i objavljivanje korisnih priručnika. Sve usluge koje RC pruža su nastale iz prethodnih aktivnosti koje su sprovodile Građanske inicijative uz podršku TACSO projekta. U poseldnje tri godine održali smo blizu 150 treninga a osnažili blizu 4.000 pojedinaca i pojedinki.
U toku 2020. i 2021. godine kroz program “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“, koji u partnerstvu sprovodimo sa HELVETAS Swiss Intercooperation, podražali smo 46 organizacija civilnog društva kroz institucionalnu i COVID-19 urgentnu podršku. Cilj projekta ACT je aktivno građansko društvo, u kome građani/ke više učestvuju u procesima donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou.
U toku 2021. osnovali smo “Koaliciju OKO otvoreno o konkursima” kroz koju u partnerstvu sa BIRN Srbija ukazujemo na nenamensko i netransparentno trošenje javnih sredstava kroz lokalne i nacionalne konkurse namenjene udruženjima građana i medijima.

Ključne reči:

Odgovornost, transparentnost, aktivizam, pravednost, jednakost

Ljudi

Ime osnivača/ice 1:

Miljenko Dereta

Ime osnivača/ice 2:

Dubravka Velet

Ime osnivača/ice 3:

Žarko Korać

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Nemanja Đorđević

maja@gradjanske.org

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Maja Stojanović

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Bistra Kumbaroska

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 2:

Relja Dereta

Program Jačanje kapaciteta

Ciljna grupa: Stanovnici (građani) – određene lokalne zajednice
Trajanje u mesecima: Od osnivanja Građanskih inicijativa 1996. godine.
Lokacija sprovođenja programa: Srbija (na nivou cele države)
Navedite glavne donatore:

EU Komisija, Vlada Švajcarske

Oblast delovanja: Unapređivanje zajednice, Izgradnja kapaciteta
Opis programa:

Tri ključna cilja koje Građanske inicijative žele da ostvare kroz Program za jačanje kapaciteta su:
1. Jačanje kapaciteta OCD i neformalnih grupa (posebna pažnja posvećuje se organizacijama mladih).
2. Jačanje individualnih kapaciteta aktera važnih za razvoj civilnog društva (nastavnici, članovi studentskih i učeničkih parlamenata, mladi lideri i mladi ljudi, itd)
3. Jačanje institucionalnih kapaciteta na lokalnom i nacionalnom nivou (lokalne samouprave, nezavisne institucije, lokalne kancelarije za mlade itd)
Građanske incijative rade na jačanju internih i eksternih kapaciteta OCD i neformalnih grupa, na nacionalnom i lokalnom nivou. Radimo sa organizacijama koje deluju u oblasti pružanja socijalnih usluga, OCD i profesionalnim udruženjima koja rade u oblasti ekonomije, udruženjima nastavnika i studenata, sa OCD koje deluju u oblasti kreiranja podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva na lokalnom i nacionalnom nivou, itd.
Građanske inicijative rade na jačanju individualnih kapaciteta kroz direktan rad s pojedincima putem prilagođenih obuka i seminara kao i pružanjem individualne podrške za lični razvoj, savladavanje i primenjivanje novih veština. Pružamo podršku i promovišemo individualne inicijative.

Sarađujemo sa instutucijama u planiranju i sprovođenju Startegija i aktivnosti koje se tiču razvoja civilnog društva, pružamo im obuku i tehničku podršku, zajedno sa njima radimo na podizanju kapaciteta OCD i pojedinaca.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

U okviru Programa za jačanje kapaciteta, između ostalog :
1. Pustili smo u rad interaktivnu web platformu (http://razvoj.gradjanske.org) koji ima dve osnovne funkcije: pružanje i razmenu informacija i izgradnju kapaciteta. U okviru dela za izgradnju kapaciteta postavljeni su edukativni materijali i video klipovi koji pružaju informacije korisne za funkcionisanje i rad OCD i neformalnih grupoa. U okviru sekcije za pružanje informacija, obaveštavamo o našim i o aktivnostima drugih OCD, donatora, državnih institucija, i drugih faktora važnih za razvoj civilnoig društva.
2. Alociramo male grantove partnerskim organizacijama i neformalnim grupama s ciljem da pomognemo izgradnju njihovih kapaciteta, pomognemo im da utiču na promene u zajednici, kao i da ih ohrabrimo da nastave sa svojim aktivnostima
3. Pružamo direktnu podršku brojnim grupama, pojedincima i institucijama koje na lokalnom i nacionalnom nivou ulažu napore da dovedu do promena koje se tiču života građana u njihovim sredinama. Naime, iskustvo pokazuje da su aktivnosti ove vrste često direktan podsticaj za mnogo kompleksnije uključivanje građana u proces donošenja odluka.
Konstantno razmenjujemo informacije i primere dobre prakse sa svim relevantnim akterima, kako na nivou Srbije tako i na regionalnom nivou. Smatramo da je izgradnja partnerskih odnosa preduslov za postizanje rezultata i izgradnju civilnog društva.

Finansije za 2020. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

1.911.972,00

Donacije kompanije:

0,00

Donacije pojedinca:

205.064,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

61.021.946,00

Donacije stranih vlada:

9.761.017,00

Ostale donacije:

0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

Programski prihodi:

3.545.000,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 76.444.999,00
Komunalni troškovi:

0,00

Kapitalni troškovi: 0,00
Ekspertske usluge:

890.000,00

Programske aktivnosti:

44.209.800,00

Zaposleni po projektu (na određeno): 73
Zaposleni po ugovoru o radu: 17
Putni troškovi:

950.000,00

Spoljni saradnici:

0,00

Troškovi kancelarije:

3.125.200,00

Troškovi PR-a:

0,00

UKUPNI RASHODI: 76.146.000,00

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

25.185.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

2.000,00

Prihodi od usluga:

2.454.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 27.639.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 12

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

33.349.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

474.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 33.823.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 13

Finansije za 2014. godinu

Donacije:

84.408.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

218.000,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 84.408.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 17