Program

"Alternativni centar za devojke"

Prijavi netačnu informaciju

+381373100011

Kruševac

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2013.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

28101716

Naziv delatnosti:

Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja

Skraćeno ime:

"ACZD"

Šifra delatnosti:

9499

PIB - poreski identifikacioni broj:

107904998

Program

Primarni cilj:

Građanska prava, Socijalne akcije, Zagovaranje

Misija organizacije:

Unapređivanje i zaštita ženskih/ljudskih prava kroz osnaživanje i edukaciju devojčica, mladih žena i drugih mladih, afirmacijom feminističkih vrednosti, mirovnih, omladinskih i kulturnih politika na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou.

Gde radimo: Grad Beograd, Kruševac, Priština
Polje rada / delatnost organizacije:

Unapređenje i zaštita ženskih ljudskih prava i prava marginalizovanih grupa u skladu sa opšteprihvaćenim civilizacijskim standardima, međunarodnim konvencijama i domaćim pravom kao i promovisanje feminističkih vrednosti, ljudske bezbednosti i mirovne politike.

Sekundarni cilj:

Razvoj mladih

Ključne reči:

#feminizam #ženskaprava #mladežene #devojčice

Ljudi

Ime osnivača/ice 1:

Jelena Memet

Ime osnivača/ice 2:

Sandra Farkaš

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Jelena Memet

jelenamemet@altgirls.org

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Jelena Memet

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Andrijana Kocić

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 2:

Anita Pantelić

Program Program prevencije rodno zasnovanog nasilja

Ciljna grupa: Deca/mladi - opšte
Trajanje u mesecima: 84
Lokacija sprovođenja programa: Grad Beograd, Kruševac, Priština
Navedite glavne donatore:

Kvinna till Kvinna

Oblast delovanja: Građanska prava, Socijalne akcije, Zagovaranje

Finansije za 2021. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije kompanije:

0,00

Donacije pojedinca:

0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije stranih vlada:

0,00

Ostale donacije:

0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

0,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

Programski prihodi:

0,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 0,00
Komunalni troškovi:

0,00

Kapitalni troškovi: 0,00
Ekspertske usluge:

0,00

Programske aktivnosti:

0,00

Zaposleni po ugovoru o radu: 4
Putni troškovi:

0,00

Spoljni saradnici:

0,00

Troškovi kancelarije:

0,00

Troškovi PR-a:

0,00

UKUPNI RASHODI: 0,00

Finansije za 2020. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

869.200,00

Donacije kompanije:

0,00

Donacije pojedinca:

0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

9.548.470,00

Donacije stranih vlada:

0,00

Ostale donacije:

0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

510.164,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

3.249,00

Prihodi od članarina:

0,00

Programski prihodi:

0,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 10.931.083,00
Komunalni troškovi:

44.906,00

Kapitalni troškovi: 0,00
Ekspertske usluge:

608.687,00

Programske aktivnosti:

1.898.137,00

Zaposleni po projektu (na određeno): 1
Zaposleni po ugovoru o radu: 4
Putni troškovi:

0,00

Spoljni saradnici:

765.996,00

Troškovi kancelarije:

234.820,00

Troškovi PR-a:

0,00

UKUPNI RASHODI: 11.284.771,00

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

9.993.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

1000.00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 9.993.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 3

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

4.194.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 4.194.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00

Finansije za 2014. godinu

Donacije:

1.602.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od usluga:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 1.602.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 0,00