Program

"Udruženje građana LIBERO"

Prijavi netačnu informaciju

+381113227085

Beograd

Opšti podaci

Godina osnivanja:

2001.

Forma registracije:

Udruženje

Matični broj:

17371657

Naziv delatnosti:

Ostalo obrazovanje

Skraćeno ime:

"LIBERO"

Šifra delatnosti:

8559

PIB - poreski identifikacioni broj:

102224843

Program

Primarni cilj:

Građanska prava, Socijalne akcije, Zagovaranje

Misija organizacije:

Misija udruženja građana Libero je da se stvari društveni ambijent u kome su prava mladih u fokusu prilikom razvoja politika, obrazovnih planova i ostalih aktivnosti koje se tiču mladih.

Gde radimo: Srbija (na nivou cele države)
Polje rada / delatnost organizacije:

Libero je organizacija za mlade osnovana 2002. godine u Beogradu. U ovoj organizaciji verujemo da su mladi ti koji bi, zbog svoje energije i upornosti, trebalo da budu glavni nosioci razvoja društva. U radu koristimo metode neformalne edukacije, aktivno promovišemo regionalnu saradnju i vrednosti interkulturalnog društva i radimo na osposobljavanju svojih korisnika za aktivno učešće u demokratskim procesima.

Sekundarni cilj:

Unapređivanje zajednice, Izgradnja kapaciteta

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

Rad udruženja građana Libero usmeren je u 4 pravca - 1. Zaštita dece i mladih na internetu, 2. Pravo na pristojan rad, 3. Promocija evropskih vrednosti i integracija, 4. Podrške lokalnim akterima da razvijaju svoje kapacitete za učešće u međunarodnim projektima.

Kao pioniri na polju zaštite dece i mladih na internetu direktno ili indirektno smo doveli do velikog broja promena. Timovi za borbu protiv nasilja sada su obučeni da se bave i onlajn nasiljem. Kroz edukaciju smo uključili veliki broj OCD na lokalu da izvrše pritisak na lokalne samouprave da se i one uključe u rešavanje ovog problema. Lokalni akcioni planovi za mlade sada uključuju i onlajn komponentu.

U oblasti zaštite prava mladih na pristojan rad verujemo da smo tek na početku. Ono što trenutno vidimo kao značajnu društvenu promenu je činjenica da smo mobilisali studente da počnu da razmišljaju o tome da po trenutnom zakonodavstvu nisu zaštićeni i da smo započeli sa mobilizacijom drugih aktera kao što su sindikati za početak jedne dugoročne borbe za prava studenata na pristojan rad.

Ako govorimo o evropskim vrednostima i promociji Evropskih integracija verujemo da se društvena promena ogleda u buđenju svesti lokalnih aktera o značaju njihovog učešća u procesu približavanja ove teme građanima. Verujemo da je ovo značajna društvena promena jer Evropu približava građanima i dovodi do promene ideje o tome da su Evropske integracije nešto strano i daleko, a ne nešto što će unaprediti njihove živote.

Kroz program podrške lokalnim akterima da razvijaju svoje kapacitete i uzmu učešče u međunarodnim projektima osiguravamo da rad na svim gore navedenim poljima dobije podršku i svoj nastavak na lokalu. Mladi u velikom broju opština sada dobijaju priliku da se aktivno uključe u rad OCD kao i da se upoznaju sa radom drugih organizacija, učestvuju na nekoj od međunarodnih razmena i na taj način shvate značaj povezivanja i saradnje na evropskom nivou.

Ključne reči:

#mladi #neformalnoorbraozvanje #pravamladih #ljudskaprava #međunarodnasaradnja #omladinskerazmene #participacija

Ljudi

Ime osnivača/ice 1:

Kristina Perić

Ime osnivača/ice 2:

Miloš Pajagić

Ime osnivača/ice 3:

Vesna Cvetković

Ime predsednika/ce (Upravnog) odbora:

Ivan Despotović

ivan@libero.org.rs

Ime zakonskog zastupnika/ice:

Ivan Despotović

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 1:

Zorana Alimpić

Ime člana/ice (Upravnog) odbora 2:

Dušan Đekić

Program Virtuelno postaje stvarnost

Ciljna grupa: Deca/mladi
Trajanje u mesecima: 9 godina
Lokacija sprovođenja programa: Srbija (na nivou cele države)
Navedite glavne donatore:

Vlada Republike Srbije, UNICEF, Savet Evrope

Oblast delovanja: Razvoj mladih
Opis programa:

„Virtuelno postaje stvarnost“ je projekat koji se odvijao u etapama od 2012. godine i koji još uvek traje kroz formu različitih obuka. VPS je vezan za Strateški cilj broj 2 naše organizacije (Podrška inkluziji i učešću mladih u virtuelnom i stvarnom svetu sa fokusom na ostvarenje njihovih prava) i zbog svoje kompleksnosti odvija se već 9 godina. Cilj ovog programa je zaštita dece i mladih na internetu.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Libero je postigao sledeće rezultate kroz ovaj program:
- Kreirana obuka za vršnjačku edukaciju i rad sa srednjoškolcima i sprovedena u preko 150 srednjih škola širom Srbije;
- Kreirani i akreditovani programi za rad sa ustanovama za socijalni rad;
- Kreirane e-obuke za različite zainteresovane strane i postavljene onlajn na besplatnu upotrebu.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?:

Kroz ovaj program podignuti su kapaciteti vršnjačkih edukatora, nastavnika, edukatora u neformalnom obrazovanju, pedagoga i socijalnih radnika širom Srbije kako bi izgradili mrežu podrške mladima koji se suočavaju sa nasiljem, zloupotrebama i diskriminacijom na internetu. Na ovaj način dali smo doprinos da onlajn prostor postane bezbednije mesto i edukovali smo hiljade mladih kako da se odgovorno i bezbedno ponašaju na internetu.

Finansije za 2020. godinu

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through):

0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja:

0,00

Donacije kompanije:

0,00

Donacije pojedinca:

0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja:

14.365.565,00

Donacije stranih vlada:

1.300.000,00

Ostale donacije:

0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave:

385.082,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

0,00

Prihodi od članarina:

0,00

Programski prihodi:

687.000,00

Ostali prihodi:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 16.737.647,00
Komunalni troškovi:

5.342,00

Kapitalni troškovi: 0,00
Ekspertske usluge:

0,00

Programske aktivnosti:

7.149.154,00

Zaposleni po projektu (na određeno): 0,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 2
Putni troškovi:

401.000,00

Spoljni saradnici:

0,00

Troškovi kancelarije:

180.000,00

Troškovi PR-a:

0,00

UKUPNI RASHODI: 9.421.496,00

Finansije za 2017. godinu

Donacije:

4.601.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

116.000,00

Prihodi od usluga:

168.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 4.769.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 2

Finansije za 2016. godinu

Donacije:

8.766.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

13.000,00

Prihodi od usluga:

2.056.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 10.822.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 2

Finansije za 2014. godinu

Donacije:

3.310.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine:

0,00

Prihodi od kamata/dividendi:

43.000,00

Prihodi od usluga:

261.000,00

Prihodi od članarina:

0,00

UKUPNI PRIHODI: 3.571.000,00
Zaposleni po ugovoru o radu: 1