Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Beogradski centar za ljudska prava
Organisation logo

Beogradski centar za ljudska prava

O organizaciji

Matični broj:
17138472
Adresa:
Kneza Miloša 4, Beograd
Telefon:
+381113085328
Godina osnivanja:
1995
PIB:
100153083
E-mail:
bgcentar@bgcentar.org.rs
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Vojin Dimitrijević, Konstantin Obradović, Jelena Pejić
Predsednik/ca UO:
Igor Bandović
Član UO:
Miloš Stojković, Vesna Petrović
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Sonja Tošković
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
sonja@bgcentar.org.rs
Ime kontakt osobe:
Sonja Tošković

Ciljevi:

#ljudskaprava, #azil, #zabranatorture, #mladi, #ravnopravnost, #edukacije, #vladavinaprava, #zaštitaprivatnosti, #zakon

Primarni cilj:
Ljudska prava
Misija organizacije:
Beogradski centar za ljudska prava je udruženje građana osnovano kao nestranačko, nepolitičko i neprofitno udruženje čiji je cilj naučno i stručno istraživanje ljudskih prava, obrazovanje pravnika i drugih stručnjaka i razvijanje svesti o sadržini i zaštiti ljudskih prava, zalaganje za puno poštovanje ljudskih prava i ljudskog dostojanstva, vladavine prava, razvoj demokratije, pravne države i građanskog društva, unapređenje obrazovanja i vaspitanja. Centar ostvaruje svoje ciljeve u oblasti civilnog društva.
Polje rada / delatnost organizacije:
Delatnost Centra u prvom redu usmerena je ka unapređenju znanja, zakonodavstva i prakse u oblasti ljudskih prava i humanitarnog prava kao i uvažavanju same ideje ljudskih prava.
Sekundarni cilj:
Pravosuđe i pravna država

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

U poslednje 3 godine, Centar je pružio preko 10 hiljada pravnih saveta u vezi postupka azila i integracije izbeglica. Zahvaljujući radu našeg tima, u istom periodu, međunarodnu zaštitu dobilo je ukupno 39 osoba. Pomogli smo da preko 200 izbeglica i tražilaca azila ostvari svoja ekonomska i socijalna prava, među kojima je i prvih 5 studenata koji pohađaju nastavu na Univerzitetu u Beogradu, pod jednakim uslovima kao i državljani RS. Među brojnim uspesima izdvaja se kreiranje godišnjih Izveštaja o ljudskim pravima mladih, organizovanje najvećeg godišnjeg događaja o ljudskim pravima mladih Youth Rights Talks, uključivanje marginalizovanih grupa kao što su izbeglice i migranti, i podršku osetljivoj populaciji mladih kao što je LGBTIQ+ zajednica i NEET mladi. Tokom vandrednog stanja (2020, pandemija virusa COVID – 19), Centar je bio najvidljivija organizacija. Između ostalog, pokretali smo postupke pred Ustavnim sudom za ocenu ustavnosti donešenih mera, podnosili smo inicijative i skretali pažnju državi na propuste. Podneli smo 32 krivične prijave protiv više od 70 N.N. policijskih službenika, a isto toliko i pritužbi Zaštitniku građana za pokretanje postupka kontrole zakonitosti i pravilnosti rada MUP-a, usled neadekvatnih reakcija policije prilikom julskih protesta 2020. g. Tom prilikom, pravnici Centra su svakodnevno pravno savetovali na desetine učesnika protesta. Početkom 2022. g, nakon što je Milica Filipović iz Šapca iznela u javnost uznemirujuće navode o nehumanom tretmanu kojem je bila izložena za vreme sprovođenja procedure indukovanog pobačaja u GAK Narodni front, pravnici Centra s njom stupili u kontakt i pokrenuli odgovarajuće postupke za utvrđivanje odgovornosti i zaštitu njenih prava. U cilju podizanja svesti, Centar je realizovao snimanje igranog videa ’Da li znate šta je indukovani pobačaj’. Centar je takođe pripremio i kratak Vodič o pravima pacijentkinja i pravnim sredstvima u slučaju povrede prava prilikom sprovođenja procedura prekida trudnoće.

Programski godišnji izveštaji za poslednju godinu

Azil i migracije

Ciljna grupa:

Izbeglice, interno raseljena lica, migranti

Trajanje u mesecima: 133

Godišnji budžet: 28.000.000,00

Navedite glavne donatore:

Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR);

Oblast delovanja:

Migracije

Opis programa:

Centar je jedno od prvih udruženja u Srbiji koje se bavi izučavanjem prava na azil, kao i pružanjem direktne pomoći osobama u potrazi za međunarodnom zaštititom. Od 2012. g, kao partner Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice, pružamo besplatnu pravnu pomoć tražiocima azila i osobama koje uživaju međunarodnu zaštitu u Srbiji. Od 2015. godine, Centar je, kao partner Međunarodnog komiteta spasa i Međunarodne organizacije za migracije UN, sprovodio i aktivnosti koje su usmerene na zaštitu osoba koje su u tranzitu kroz našu zemlju.
Centar na ovom programu: zastupa lica u postupku azila pred nadležnim organima i domaćim sudovima, pred međunarodnim institucijama; pruža direktnu pomoć izbeglicama u procesu integracije u naše društvo kroz podršku u ostvarivanju socijalnih i ekonomskih prava. Deo aktivnosti uključivanja izbeglica u društvo sprovodi se I uz podršku Komesarijata za izbeglice i migracije RS kroz program upoznavanja istorije i kulture RS; organizovanje obuka, seminara i predavanja za nevladine organizacije, strukovna udruženja i državne organe odgovorne za ostvarivanja prava tražilaca azila i izbeglica. Posebna pažnja usmerena je na veoma ranjive kategorije izbeglica kao što su deca bez pratnje, žene koje putuju same, lica sa invaliditetom, žrtve nasilja, LGBT osobe; zagovaračke aktivnosti i izveštavanje o stanju sistema azila u RS pred domaćim inistitucijama i međunarodnim telima i organima Ujedinjenih nacija i Evropske unije; izdavačka delatnost u oblasti azila i migracija koja obuhvata godišnji izveštaj Pravo na azil u RS, kao i tematske publikacije koje se tiču zaštite dece bez pratnje, rodne analize postupka azila, uporedne analize procesa integracije, kao i regionalne publikacije.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Imajući u vidu da pružanje besplatne pravne pomoći iz državnih sredstava još uvek nije efikasno, bez asistencije pravnika programa Azil i migracije ova ranjiva grupa ne bi imala adekvatan pristup besplatnoj pravnoj pomoći. Naš tim zastupao je izbeglice u postupku azila pred nadležnim domaćim upravnim organima i sudovima, kao i međunarodnim institucijama, uključujući Evropski sud za ljudska prava i Komitet protiv torture Ujedinjenih nacija. Redovnim organizovanjem obuka, seminara i predavanja unapređeni su kapaciteti strukovnih udruženja, državnih organa i nevladinih organizacija koje su uključene u sistem ostvarivanja prava izbeglica. Posebna pažnja usmerena je na standarde zaštite ranjivih kategorija izbeglica u postupku azila i integraciji kao što su deca bez pratnje, žene koje putuju same, lica sa invaliditetom, žrtve nasilja, LGBT osobe. Beogradski centar za ljudska prava je prvo udruženje građana koje je ukazalo na problematično postupanje nadležnih organa u odnosu između postupka azila i postupka izručenja i sledstveno započela rad na izgradnji kapaciteta Ministarstva pravde, viših i apelacionih sudova i apelacionih tužilaštava.
U poslednje 3 godine, program Azil i migracije pružio je preko 10 hiljada pravnih saveta u vezi sa pravom pravom na azil i integracijom izbeglica. Zahvaljujući radu našeg tima, u istom periodu, međunarodnu zaštitu dobilo je ukupno 39 osoba. Pored toga, pomogli smo da preko 200 izbeglica i tražilaca azila ostvari svoja ekonomska i socijalna prava, među kojima je i prvih 5 studenata koji pohađaju nastavu na Univerzitetu u Beogradu, pod jednakim uslovima kao i državljani Republike Srbije. Izdavačka delatnost u oblasti azila i migracija obuhvata godišnji izveštaj Pravo na azil u Republici Srbiji – jedini izveštaj u regionu koji pruža sveobuhvatnu analizu ostvarivanja prava na azil i procesa integracije; kao i tematske publikacije koje se tiču posebnih tema u oblasti izbegličkog prava.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Pored zastupanja u postupku azila, program Azil i migracije pruža direktnu pomoć izbeglicama u procesu integracije u naše društvo kroz podršku u ostvarivanju socijalnih i ekonomskih prava. Deo aktivnosti uključivanja izbeglica u društvo sprovodili smo uz podršku Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije kroz program upoznavanja istorije i kulture Republike Srbije. Zagovaračkim aktivnostima i izveštavanjem o stanju sistema azila u Republici Srbiji pred domaćim inistitucijama i međunarodnim telima kao i kroz saradnju sa medijima dopineli smo da se tema izbeglištva i migracija obrađuje kroz stručne analize i relevantne podatke prikupljene direktnim radom sa izbeglicama. Naš tim učestovao je u procesima izmena i dopuna zakonodavnog okvira relevantnog za oblast izbegličkog prava i prava stranaca.

Krivična pravda

Ciljna grupa:

Drugo

Trajanje u mesecima: 50+

Godišnji budžet: 14.000.000,00

Navedite glavne donatore:

Dobrovoljni fond Ujedinjenih nacija za žrtve torture

Oblast delovanja:

Ljudska prava

Opis programa:

Od svog osnivanja, Centar je posvetio veliku pažnju ulozi policije i krivičnog pravosuđa u uspostavljanju vladavine prava i poštovanju ljudskih prava. Kroz ovaj program pomažemo žrtvama krivičnih dela, naročito onima koje su pretrpele zlostavljanje javnih službenika. Sarađujemo sa svima koji su po prirodi svog posla zainteresovani i obavezani da doprinose punom poštovanju zabrane zlostavljanja i ljudskih prava u oblasti krivičnog pravosuđa: sudijama, javnim tužiocima, advokatima, policijskim službenicima, lekarima, studentima i njihovim profesorima, civilnom društvu, nezavisnim institucijama, međunarodnim nadzornim telima itd. Najznačajnije aktivnosti na ovom programu uključuju: Pravnu podršku i zastupanje žrtava – pružamo pravne savete i zastupamo žrtve zlostavljanja javnih službenika u slučajevima koji su od strateške važnosti i čiji ishod može imati uticaj na otklanjanje sistemskih nedostataka i loše prakse; Istraživanje – od 2010. g. prikupljamo podatke o primeni mera i kazni lišavanja slobode i alternativnih sankcija i mera, kao i podatke u vezi sa nekažnjavanjem javnih službenika za dela mučenja i drugih oblika zlostavljanja; Nadzor i izveštavanje – odlazimo u ustanove u kojima se nalaze lica lišena slobode radi uvida u uslove u kojima borave i poštovanje njihovih prava, o čemu sačinjavamo izveštaje; Zagovaranje – radimo na unapređenju krivičnog zakonodavstva i prakse, kao i njihovog usaglašavanja sa obavezujućim standardima ljudskih prava i preporukama međunarodnih tela; borimo se za poštovanje ljudskog dostojanstva i zauzimamo se za širu primenu alternativnih sankcija i mera kod lakših krivičnih dela; Obrazovanje – organizujemo međunarodne i nacionalne konferencije, seminare i treninge o zabrani zlostavljanja za sudije, javne tužioce, advokate, policijske službenike, studente, lekare, novinare i druge; Izdavaštvo – objavili smo veliki broj naslova iz oblasti krivičnog pravosuđa: udžbenika, priručnika, izveštaja, analiza, zbirki dokumenata, i slično.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Zahvaljujući aktivnostima na programu Krivične pravde, a usled više uspešno okončanih strateških slučajeva, Centar nastoji da unapređuje standarde u ovoj oblasti. Prilikom strateškog zastupanja jednog takvog slučaja zlostavljanja pred organima vlasti u RS, Zaštitnikom građana i Ustavnim sudom, utvrđeno je da je licu lišenom slobode bilo povređeno pravo na nepovredivost psihičkog i fizičkog integriteta. Takođe, kasnije pred Evropskim sudom za ljudska prava izdejstvovano je obeštećenje zbog pretrpljenog duševnog i fizičkog bola.
Isto tako u drugom strateškom slučaju Centra, lice je, nakon dugogodišnjeg boravka u Specijalnoj zatvorskoj bolnici na forenzičkom odoljenju (iako više nisu postojali opravdani razlozi za njegovo zadržavanje), uspešno izmešteno u ustanovu socijalne zaštite gde je nastavilo da boravi u mnogo humanijim uslovima i gde mu je omogućen okupacioni i terapijski rad.
Takođe, osuđeno lice koje izdržavalo kaznu u jednom kazneno-popravnom zavodu u Srbiji, adekvatnom reakcijom Centra premešteno je iz bezbednosnih razloga u drugi zavod. Kako se ispostavilo, lice lišeno slobode je bilo izloženo pretnjama i pritiscima od strane pripadnika Službe za obezbeđenje, jer je prijavio njihovo nezakonito i nepravilno postupanje.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Zahvaljujući Dobrovoljnom fondu za žrtve torture Ujedinjenih nacija ima mogućnost da pruža pravnu, ali i drugu neophodnu, pomoć žrtvama torture i članovima njihovih porodica. Pored direktne pomoći, naša zalaganja usmerena su i na: obeštećenje žrtava, borbu protiv nekažnjavanja službenih lica za dela mučenja, krivično gonjenja učinilaca i, uopšte, suzbijanje pojave mučenja i drugih oblika zlostavljanja. Takođe, Centar je jedno od retkih udruženje u Srbiji koja među zaposlenima ima dovoljno iskusnih i obrazovanih pravnika/ca koji iniciraju slučajeve i zastupaju žrtve torture pred svim instancama kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou. Pružajući pomoć žrtvama torture, cilj programa je da se strateškim sudskim sporovima bori protiv sveprisutne nekažnjivosti državnih službenika za dela torture, sa fokusom na spore i površne istrage, pristrasnost istraga, pogrešno tumačenje zakona i međunarodnih normi od strane tužilačkih i pravosudnih organa i blagih sankcija za državne službenike i/ili funkcionere, koji se smatraju odgovornim za torturu. Dalje, program omogućava korisnicima punu medicinsku, psiho-socijalnu i pravnu podršku, kao i finansijska sredstva da se slučajevi iznesu pred međunarodne instance. Obukama koje Centar organizuje za advokate (o parnicama), lekare (o dokumentaciji) i student policijske akademije (o prevenciji) skreće se dodatna pažnja na položaj žrtava torture uopšte i podstiče se empatija prema njima. Ovo je posebno važno za lica lišena slobode u zavodima, koje se redovno suočavaju sa diskriminacijom i stigmatizacijom od strane zajednice koja još uvek nije spremna da prihvati da je nasilje i nad zatvorenicima neprihvatljivo. Centar veruje da uspešna direktna pomoć žrtvama torture i pametna i pravovremena promocija aktivnosti doprinose smanjenju torture u srpskom društvu.

Omladinski

Ciljna grupa:

Mladi

Trajanje u mesecima: 50+

Godišnji budžet: 14.000.000,00

Navedite glavne donatore:

Tim Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Srbiji (UN Srbija); Fondacija Konrad Adenauer (KAS Fondacija)

Oblast delovanja:

Mladi

Opis programa:

Mladi su u fokusu rada Centra od samog osnivanja organizacije. Aktivnosti nekadašnje Omladinske grupe, a danas Omladinskog programa razvijale su se od druge polovine devedesetih do danas, sa ciljem da poboljšaju položaj mladih u Srbiji i regionu, prvenstveno kroz izveštavanje o položaju mladih i neformalno obrazovanje u oblasti ljudskih prava.
Vizija programa je izgradnja solidarnog društva jednakih šansi u kojem se poštuju ljudska prava i svi mladi ostvaruju svoj pun potencijal. Radeći intentivno i sa mnogo entuzijazma, prethodnih godina sprovedeno je više stotina edukativnih radionica, seminara i treninga za mlade, nastavnike/ce, omladinske radnike/ce, trenere/ce širom Srbije, čime je ostvario velike pomake na polju omladinske politike, participacije mladih u procesima odlučivanja, zagovarajući za inkluzivnost, jednakost, toleranciju i poštovanje ljudskih prava.
Među brojnim aktivnostima izdvajamo: godišnje Izveštaje o ljudskim pravima mladih, koje kreiramo još od 2019. g. uz podršku Tima UN u Srbiji; Youth Rights Talks – godišnji događaj koji još od 2018. mladima pruža prostor da izraze svoje stavove i razmišljanja na aktuelne društvene teme i izazove sa kojima se suočavaju; pokrenuli smo i podkast mladibgcentar na kojem se mogu preslušati emisija od kojih posebno izdvajamo emijse o zdravlju i zdravstvenoj pismenosti mladih; aktivan višegodišnji rad na polju inkluzije izbeglica i migranata, podsticanje interkulturalne komunikacije i uspostavljanje sistema vršnjačke podrške inkluziji izbeglica i migranata; rad sa osetljivim grupama mladih (LGBTQI+ mladi, NEET mladi, marginalizovani mladi, mladi sa invaliditetom…), kojima pružamo kontinuiranu podršku kroz edukaciju, pružanje prostora za razvoj, izveštavanje i zagovaranje za bolji položaj u društvu. Kreativni pristup i inovativni alati u radu sa mladima – korišćenje animacije, primenjenog teatra i drugih kreativnih metoda u radu sa mladima.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Omladinski program entra ostvario je značajan napredak u oblasti ljudskih prava za mlade u poslednje 3 godine. Program se fokusirao na obrazovanje, omladinsku politiku i promociju ljudskih prava kroz različite inicijative i kampanje. Među brojnim uspesima izdvaja se kreiranje godišnjih Izveštaja o ljudskim pravima mladih, koji služe kao univerzalni pregled stanja ljudskih prava mladih u određenoj godini i kao osnova za dalje unapređenje njihovog položaja. Organizovanje najvećeg godišnjeg događaja o ljudskim pravima mladih Youth Rights Talks, koji je u novembru 2022. proslavio mali jubilej od 5 godina postojanja, a koji je u datom periodu okupio preko 1000 aktivista, stručnjaka, novinara, mladih ljudi, predstavnika institucija i organizacija oko promocije ljudskih prava mladih i otvaranja slobodne platforme za glas mladih. Uključivanje marginalizovanih grupa kao što su izbeglice i migranti, i podršku osetljivoj populaciji mladih kao što je LGBTIQ+ zajednica i NEET mladi. Program je takođe prepoznat u korišćenju kreativnih i inovativnih pristupa u radu sa mladima na temama medijske pismenosti, zdravstvene pismenosti, kao i u korišćenju dramskih tehnika na temama socijalnih, zdravstvenih, rodnih i obrazovnih (ne)jednakosti.
Predstavu „Kafanski priručnik”, koja je nastala u dramskom procesu preispitivanja tema nacije i nacionalizma zajedno sa grupom mladih ljudi, koji su ko-autori i glumci predstave, u toku prethodnih godina videlo ju je preko 1200 ljudi u kafanama, restoranima i javnim prostorima širom Srbije i regiona. Kroz kreativni proces istraživanja ovih tema, nastale su tri autorske pesme, dostupne na: https://www.youtube.com/watch?v=KJDdyhCXrbY&list=PLY_KSLbuCz0qzHqxYMyp-3kOeMhm1d7QW
Realizovali smo pet različitih podkasta na različite teme o ljudskim pravima mladih, koji su zajedno imali preko 20 hiljada slušanja. Dostupno na različitim platformama, npr: https://www.mixcloud.com/mladibgcentar2020/ .

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Omladinski program je do sada sproveo više stotina edukativnih radionica, seminara i treninga za mlade, kao i za nastavnike, omladinske radnike i trenere širom Srbije i ostvario velike pomake na polju omladinske politike, participacije mladih u procesima odlučivanja, zagovarajući za inkluzivnost, jednakost i poštovanje ljudskih prava. Tokom svog postojanja, Omladinski program Beogradskog centra za ljudska prava je postao značajan akter u polju neformalnog obrazovanja , omladinskog rada i zaštite i promocije ljudskih prava mladih. U radu sa mladima fokus je na procesu otkrivanja njihov potencijala i resursa, podržanju njihove kreativnosti, inovativnosti, predloga i podsticanju da svoje veštine unaprede i dosegnu pun potencijal. Obzirom da su svi korisnici programa aktivno deo zajednice, ponuđene aktivnosti i sadržaji su uvek u skladu sa njihovim ličnim preferencijama, uz kontinuirano pružanje okruženja gde će se oni osećati sigurno da iznesu svoja mišljenja i stavove.Učestvujući u aktivnostima Omladinskog programa, mladi sa kojima se kontinuirano radi godinama unazad, postali su prepoznati omladinski líderi, aktivni u svojim zajednicama, preduzimljivi aktivisti koji svojim inicijativama i radom šire vrednosti kulture ljudskih prava u svom okruženju, medijima I javnosti.

Finansije:

2021

UKUPNI PRIHODI: 79.922.000,00

Ukupni operativni prihodi: 0,00

Donacije: 0,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 71.470.511,38

Donacije stranih vlada: 3.084.925,57

Ostale donacije: 2.920.141,57

Prihodi od države i lokalne samouprave: 5.421,48

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 2.441.000,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od roba/proizvoda: 0,00

Programski prihodi/naknade: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2021

UKUPNI RASHODI: 23.300.142,00

Troškovi zakupa poslovnog prostora i operativni troškovi: 0,00

Troškovi putovanja i dnevnica: 0,00

Direktni programski troškovi: 56.621.858,00

Ostali operativni troškovi: 0,00

Kamate/Troškovi kursnih razlika i ostli finansijski troškovi: 0,00

Operativni višak/manjak: 0,00

Operativni višak manjak izražen u odnosu na ukupne godišnje troškove: 0,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 939.650,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 527.365,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 3.936.697,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00

Godišnji promet: 0,00

Rashodi za plate zaposlenih po ostalim ugovorima: 0,00

Ostali troškovi: 0,00

2020

UKUPNI PRIHODI: 87.608.000,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 78.105.188,40

Donacije stranih vlada: 1.322.059,28

Ostale donacije: 1.545.484,98

Prihodi od države i lokalne samouprave: 2.102.267,34

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 4.533.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2020

UKUPNI RASHODI: 87.608.000,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 1.127.000,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 1.900.000,00

Troškovi PR-a: 1.294.574,47

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 3.166.696,00

Programske aktivnosti: 59.031.529,53

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00

2019

UKUPNI PRIHODI: 88.999.000,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 3.541.978,71

Donacije stranih fondacija/udruženja: 73.235.270,29

Donacije stranih vlada: 9.033.681,17

Ostale donacije: 3.188.069,83

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2019

UKUPNI RASHODI: 0,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00

2017

UKUPNI PRIHODI: 92.424.000,00

Donacije: 91.332.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 1.092.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 49.000,00

2017

2016

UKUPNI PRIHODI: 105.924.000,00

Donacije: 103.328.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 2.596.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 192.000,00

2016

2014

UKUPNI PRIHODI: 38.007.000,00

Donacije: 34.729.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 3.278.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 930.000,00

2014