Transparentne organizacije > Otvorene knjige > "Eko-projekt tim"
Organisation logo

"Eko-projekt tim"

O organizaciji

Skraćeno ime:
EPT SM
Matični broj:
28193866
Adresa:
Stari Šor, Sremska Mitrovica
Telefon:
069712495
Godina osnivanja:
2016
PIB:
109370213
E-mail:
tamara.m1981@gmail.com
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Predsednik/ca UO:
Siniša Perković
Član UO:
Tamara Milković, Maja Šegedin
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Tamara Milković
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
tamara.m1981@gmail.com

Ciljevi:

ekologija edukacija reciklaža

Primarni cilj:
Životna sredina i klimatske promene
Misija organizacije:
Ciljevi Udruženja građana "Eko-projekt tim" su: unapređivanje zaštite životne sredine, edukacija građana, a posebno dece i mladih o značaju čuvanja i zaštite životne sredine, organizovanje aktivnosti na rehabilitaciji ugroženih područja, kao i javno zalaganje za promenu navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa iu pogledu postupanja sa otpadnim materijalima. Posebno važan cilj Udruženja je povezivanje svih činilaca uključenih u oblast primenjene ekologije: fizičkih i pravnih lica privatnog, javnog sektora i civilnog sektora, stvaranja mreže zainteresovanih za ekološke akcije, projekte i programe i uključivanje nacionalne mreže u međunarodnu saradnju.
Polje rada / delatnost organizacije:
Udruženje svoje ciljeve ostvaruje preko terenskih istraživanja, propagandnih akcija, učešća na projektima, kulturno-edukativnih aktivnosti, emancipacije i uopšte zalaganja za podizanje nivoa svesti građana, objavljivanja biltena o radu, knjiga i drugih publikacija, pružanje usluga konsultacije u oblasti zaštite životne sredine, nastupa u medijima, anketa, različitih tribina, javnih organizovanih skupova, seminara, saradnje sa Univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu. Dugogodišnja saradnja sa JKP "Komunalije" Sremska Mitrovica u realizaciji projekata u oblasti zaštite životne sredine sa ciljem edukacije stanovništva i podizanja svesti o pravilnom upravljanju otpadom.
Sekundarni cilj:
Edukativne institucije

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

- Implementacija ekološko-edukativnih programa za predškolski i školski uzrast - tradicionalno održavanje manifestacije povodom "Međunarodnog dana Planete Zemlje"
- Uspešna realizacija projekata u oblasti zaštite životne sredine finansiranih od strane Lokalne samouprave, Ministarstva zaštite životne sredine i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
-Edukovano preko 10000 učenika
-Sklopljena saradnja sa svim školskim i predškolskim ustanovama u Gradu Sremska Mitrovica

unapređenje zaštite životne sredine

Ciljna grupa:

Svi građani

Trajanje u mesecima: 8

Godišnji budžet: 43.114.600,00

Lokacija sprovođenja programa: Sremska Mitrovica

Navedite glavne donatore:

Lokalna samouprava, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Oblast delovanja:

Životna sredina i klimatske promene

Opis programa:

Doprineti zaštiti životne sredine i održivom razvoju u sinergiji sa prijateljskim i odgovarajućim korišćenjem prirodnih resursa. Podizanje javne svesti u oblasti sakupljanja i upravljanja otpadom. Doprineti zaštiti životne sredine, povećanju svesti stanovništva o važnosti pravilnog odlaganja otpada, kao i održivom razvoju ruralih oblasti i ublažavanju štetnog uticaja divljih deponija na kvalitet obradivog poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednih proizvoda kao glavnog izvora prihoda stanovništva u ruralnim sredinama.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Povećana svesti stanovnika na teritoriji opštine Sremska Mitrovica o značaju pravilnog odlaganja otpada i veći doprinos očuvanju životne sredine.
Povećana informisanost stanovnika o značaju zaštite životne sredine za 20 %.
Povećana je obučenost dece nižih razreda koji su dopunili svoje znanje o značaju zaštite životne sredine, uticaju čoveka na klimatske promene i odvojenom prikupljanju otpada i reciklažeza 50 %.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Zahvaljujući realizaciji naših projekata, našim korisnicima je omogućeno da aktivno učestvuju u unapređenju životne sredine i stvaraju zdravo i čisto okruženje. Naši projekti su u velikoj meri uticali i na relevantne donosioce odluka u oblasti ekologije na Lokalnom nivou, što je svim stanovnicima grada donelo dobrobit za život u čistom gradu.

Finansije:

2020

UKUPNI PRIHODI: 731.467,60

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 380.167,60

Prihodi od članarina: 2.300,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 349.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2020

UKUPNI RASHODI: 731.516,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 5.016,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 726.500,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00

2017

UKUPNI PRIHODI: 1.827.000,00

Donacije: 1.497.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 330.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017

2016

UKUPNI PRIHODI: 598.000,00

Donacije: 598.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2016