Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Centar za medijsku transparentnost i društvenu odgovornost
Organisation logo

Centar za medijsku transparentnost i društvenu odgovornost

O organizaciji

Skraćeno ime:
CMTDO
Matični broj:
28250789
Adresa:
Lovćenska 3, Vranje
Telefon:
381606669722
Godina osnivanja:
2018
PIB:
110577740
E-mail:
jeka.stojkovic@gmail.com
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Ivana Stojković, Marija Nedeljković, Milena Jovanović
Predsednik/ca UO:
Jelena Stojković
Član UO:
Ivan Mladenović, Jelena Marinković
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Jelena Stojković
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
jeka.stojkovic@gmail.com
Ime kontakt osobe:
Jelena Stojkovic
E-mail kontakt osobe:
udruzenjecmtdo@gmail.com

Ciljevi:

#Edukacija, #ŽivotnaSredina, #Kultura, #MaterijalnaPomoć, #NematerijalnaPomoć, #InformisanostGrađana, #TransparentnostMedija

Primarni cilj:
Obrazovanje
Misija organizacije:
CMTDO se osniva radi ostvarivanja sledećih cilјeva: društvenog razvoja; pobolјšanja kvaliteta života i životnog standarda korisnika i članova; edukacije korisnika i članova udruženja; očuvanja životne sredine i ekologije; kulture; tradicije; sporta; edukacije; integracije mladih, odraslih, osoba sa posebnim potrebama i manjina u društvo; rada sa mladima i njihovog osnaživanja; ruralnog razvoja; komunikacija; informacionih tehnologija; izdavaštva; obezbeđivanja usluga korisnicima i članovima; prikuplјanja materijalnih sredstava za pomoć korisnicima; pružanja materijalne i nematerijalne pomoći; razvoja demokratskog i civilnog društva; saradnje lјudi, zajednica i država; razvoju volonterstva; volonterskih servisa; razvoju informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT); informisanosti građana putem tradicionalnih i novih medija;
Sekundarni cilj:
Opšte dobro, Društvena korist / Društveni benefit

Programi:

Finansije:

2022

UKUPNI PRIHODI: 0,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2022

UKUPNI RASHODI: 0,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00