Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Udruženje Centar. Centar Za Istraživanje Javnih Politika
Organisation logo

Udruženje Centar. Centar Za Istraživanje Javnih Politika

O organizaciji

Skraćeno ime:
CENTAR
Matični broj:
28020759
Grad:
Bulevar kralja Aleksandra 250, Beograd
Telefon:
381 11 303 73 64
Godina osnivanja:
2010
PIB:
106727847
E-mail:
office@publicpolicy.rs
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Branka Anđelković, Svetlana Lukić, Pavle Golicin
Predsednik/ca UO:
Branka Anđelković
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Tanja Jakobi
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
t.jakobi@publicpolicy.rs

Ciljevi:

budućnost rada, tehnologije, radna prava, platformska ekonomija, dostojanstveni rad

Primarni cilj:
Zapošljivost, Radna pitanja
Misija organizacije:
Centar za istraživanje javnih politika (CENTAR) čini tim inovativnih istraživača i digitalnih entuzijasta koji promišljaju budućnost rada, ekonomije i društva nacionalno i globalno radi stvaranja održivih partnerstava u Srbiji.

Integralni deo rada CENTRA je da proizvede stvarni uticaj na živote građana i društva u celini putem istraživanja i rezultirajućih preporuka kako treba menjati politike u oblastima kojima se bavi. Preporuke su dakle zasnovane na rezultatima istraživanja i intenzivnim konsultacijama sa lokalnim i nacionalnim stejkholderima što predstavlja osnovni princip rada CENTRA kao i koncepta participatornog kreiranja politika.
Polje rada / delatnost organizacije:
Centar za istraživanje javnih politika (CENTAR) je nezavisna istraživačka organizacija (think tank) u oblasti budućnost rada, ekonomije i društva nacionalno i globalno radi stvaranja održivih partnerstava u Srbiji
Sekundarni cilj:
Opšte dobro, Društvena korist / Društveni benefit

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

U oblasti programa "Budućnost rada" Centar je sproveo prva istraživanja u Srbiji o gig radnicima na globalnim onlajn platformama, i gig radnicim koji rade preko mobilnih aplikacija za dostavu hrane i prevoz putnika. Centar je prvi nacionalni think tank koji je u nacionalni javni diskurs kao temu uveo uticaj malokalibarskog oružja na nasilje u porodici i kroz seriju projekata dao doprinos razumevanju ove važne teme u istraživačkom, zagovaračkom i institucionalnom smislu.

Budućnost rada

Ciljna grupa:

Odrasli

Trajanje u mesecima: 2017.-2022.

Godišnji budžet: 500.000,00

Lokacija sprovođenja programa: Srbija, 206

Navedite glavne donatore:

Olof Palme Centar, Fondacija za otovreno društvo, UNDP

Oblast delovanja:

Zapošljivost, Radna pitanja

Opis programa:

Istraživački program Budućnost rada nastao je krajem 2017. godine kao deo napora CENTRA da osvetli fenomen digitalnog rada frilensera iz Srbije, koji već godinama dominarju na globalnim onlajn platformama kao što su Upwork, Guru, Freelancer, Fiverr, kao i na specialističkim platformama za na primer držanje časova stranih jezika (ABC Tutor, Bibo, itd). Iako po ranijim procenama Svetske Banke i Oxford Internet Instituta ovi radnici čini više od 2% radne snage u Srbiji, oni su bili sasvim nevidiljivi sa stanovišta radnih prava. Iako po prihodima ovi radnici koji nude sofisticirane veštine primarno u kreativnim industrijama i IT dobro u proseku zarađuju, oni su često bez bez prava koji potiču iz radnih ugovora jer frilenserski status ovog tipa domaće zakonodavstvno ne prepoznaje. Stoga je cilj ovog programa bio da skrene pažnju javnosti, nacionalnih aktera i kreatora javnih politika na problematiku digitalnih radnika I radnica iz Srbije i da zagovara uvođenje nacionalnih politika u oblasti rada i zapošljavanja koja se tiču zaštite njihovih prava iz oblasti rada i ljudskih prava.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Kroz Program Budućnost rada, CENTAR je prvi ukazao pažnju na prisustvo i razvoj novih formi rada u Srbiji koji su proizvod ekonomije zasnovanje na znanju i digitalne transformacije. Ovaj program je privukao veliku pažnju međunarodne i nacionalne akademske zajednice i kreatora politika. Na društvenom planu, zahvaljujući svom istraživačkom radu, CENTAR je pozvan da učestvuje u procesu konsultacija na nacionalnom nivou o poreskim promenama i Agendi dostojanstvenog rada a u vezi sa karakteristikama digitalnog rada u Srbiji. Saradnja je uspostavljena sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvom trgovine, turizma telekomunikacija, Sekretarijatom za javne politike, Republičkim Zavodom za statistiku. CENTAR je takođe pozivan da predstavi rezultate svojih istraživanja na visoko rangiranim međunarodnim akademskim konferencijama u Rumuniji, Nemačkoj, Holandiji, Slovačkoj, Austriji, Britaniji, itd. To je rezultiralo u umrežavanju sa istraživačima sa evropskim istraživačima u daljim istraživačkim aktivnostima na terenu.
Konferencijski program CENTRA je prepoznat kao važan signal promena u društvu koje su uslovljene digitalnom transformacijom i novom ekonomijom. Program je je uveo u javni diskurs Srbije diskusiju o ekonomiji zasnovanoj na znanju.
Konferencijski program je komplementaran CENTROVOM istraživačkom radu i osvetljava fenomene koji nisu bili u primetni ni u javnom ni u istraživačkom prostoru u Srbiji niti su na adekvatan način ovi novi izazovi razmatrani u radnom zakonodavstvu i poreskoj politici Srbije. CENTAR je prva organizacija u Srbiji koja je opisala karakteristike rada na digitalnim platformama, strukturu radnika, njihove kompetencije i radni status, a kroz konferencijski program je ukazala na važnost ovog tipa rada u razvoju atipičnih formi rada i digitalne ekonomije i predložila praktična rešenja za promene u radnom zakonodavstvu koji se odnose na ovu formu rada. Rezultati programa se ogledaju u nekoliko pionirskih studija o platformskom radu digitalnih radnika I radnica iz Srbije u okviru fenomena nestandardnih oblika zapošljavanja (NSFE) i Agende dostojanstvenog rada. Publikacije vezne za program budućnost rada mogu se naći na sledećem linku https://publicpolicy.rs/publications/studije
Centar j deo nekoliko evropskih i globalnih inicijativa kao što su Reshaping work https://dialogue.reshapingwork.net/ i Fairwork https://fair.work/en/fw/homepage/

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Značaj ovog CENTROVOG programa o budućnost rada se ogleda u uvođenju inovativnih pristupa i novih tema u društveni diskurs koje osvetljavaju fenomene koji do sada nisu uopšte uživali pažnju javnosti a među njima su značaj digitalne ekonomije za srpski izvoz, važnost razvoja digitalnih kompetencija, osvetljavanje fenomena startapova kao potencijalnog budućeg mamca za velike inostrane investitore u Srbiji i regionu.

Finansije