Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Kuća rodnih znanja i politika
Organisation logo

Kuća rodnih znanja i politika

O organizaciji

Skraćeno ime:
GKH
Matični broj:
28204787
Adresa:
Narodnog fronta 41, Novi Sad
Telefon:
0605379077
Godina osnivanja:
2016
PIB:
109564587
E-mail:
genderhub.org@gmail.com
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Višnja Baćanović, Sanja Nikolin, Biljana Maletin
Predsednik/ca UO:
Višnja Baćanović
Član UO:
Sanja Nikolin, Dušica Stojadinović
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Višnja Baćanović
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
visnjabacanovic@gmail.com
Ime kontakt osobe:
Dragana Srećkov
E-mail kontakt osobe:
dr.sreckov@gmail.com

Ciljevi:

Rodno odgovorno budžetiranje, Urodnjavanje (Gender mainstreaming), Izgradnja kapaciteta, Rodno transformativne politike

Primarni cilj:
Ljudska prava
Misija organizacije:
GKH je nezavisni istraživački centar u oblasti rodne ravnopravnosti, osnovan sa sa ciljem da doprinese kreiranju rodno odgovornih politika i projekata zasnovanih na podacima. Osim proizvodnje (kontektualizovanog) znanja, bavimo se i načinima praktične primene znanja i razvijamo i sprovodimo programe unapređenja kapaciteta, pripremamo vodiče i priručnike ali i zagovaramo za rodno odgovorne politike, mere i programe.

Želimo da budemo tačka okupljanja onih koji/e istražuju, kreiraju, primenjuju, prate, urodnjenu stvarnost. Želimo da znanja primenimo za praktična rešenja i politike koje vode do pune ravnopravnosti i dobrobiti žena i muškaraca. Želimo da unapredimo proces kreiranja i sprovođenja rodnih politika kroz razvijanje i bolju iskorišćenost znanja i povezivanje i jačanje saradnje između različitih institucija i organizacija u javnom, neprofitnom i privatnom sektoru. Radimo na tome da približimo i promovišemo rodno odgovoran pristup, metodoligije i alate, povećamo uticaj civilnog sektora u kreiranju i praćenju politika, ali i da doprinesemo većem razumevanju rodne ravnopravnosti u široj javnosti.
Polje rada / delatnost organizacije:
PROIZVODNJA I DISTRIBUCIJA ZNANJA
Istražujemo rodnost i rodne odnose rodne dimenzije u različitim oblastima.
Kreiramo metodologije, baze podataka, liste indikatora, različite alate za praćenje rodne ravnopravnosti i rodnih odnosa
Sprovodimo rodne analize, komparativne studije, analize polaznih stanja i potreba; analize uticaja zakona, strategija, mera, politika, projekata.
Organizujemo kurseve, volontiranje, tribine
Studije, analize, vodiči, smernice za uvođenje rodne perspektive.

IZGRADNJA KAPACITETA
Razvijamo i sprovodimo obuke za različite institucije i organizacije u oblasti rodne ravnopravnosti, uvođenja rodne perspektive, rodne analize, ljudskih prava i diskriminacije zasnovane na rodu.
Izgradnja kapaciteta donosioca odluka i javne uprave, kroz rad sa političkim partijama, JLS, zaposlenima u javnoj upravi, kroz treninge, konsultantski rad i mentorstvo.
Senzibilizacija i partnerstvo sa donositeljkama/ocima odluka, kao i novinarima/kama i predstavnicima OCD,instituta,univerziteta i drugih organizacija, koji žele da uvedu rodnu perspektivu u svoje institucije, programe i projekte

USLUGE
Procena stanja i izrade planova za ostvarivanje rodne ravnopravnosti institucija i organizacija, posebno naučnih institucija, političkih stranaka i javnih preduzeća i kompanija (sa više od 250 zaposlenih) i razvijanje politika i planova za unapređenje rodne ravnopravnosti
Empirijska istraživanjarodnih aspekata u različitim oblastima (ankete, intervjui, fokus grupe, analize sadržaja, prikupljanje sekundarnih podataka)
Uključivanje rodne perspektive u razvojne politike i programe
Konsultacije i facilitacije
Strateško i akciono planiranje podrška u izradi strateških dokumenata i akcionih planova u oblasti rodne ravnopranvosti, rodno osetljivih strategija i akcionih planova u drugim sektorima, na lokalnom, pokrajinskom i nacionalnom nivou
Monitoring i evaluacija projekata, programa i politika
Povezujemo aktere u zemlji i inostranstvu i promovišemo dobre prakse
Sekundarni cilj:
Unapređivanje zajednice, Izgradnja kapaciteta

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

1.Platforma za trening rodno odgovornog budžetiranja za organizacije civilnog društva
2. Razvijanje rodno osetljivih usluga socjalne zastite
3. Podrška razvijanju mreža stažista
4. Istraživanje o psihološkom nasilju

Mreža za praćenje rodno odgovornog budžetiranja

Ciljna grupa:

Svi građani

Trajanje u mesecima: 36 meseci

Godišnji budžet: 6.435.000,00

Lokacija sprovođenja programa: Srbija, 206, 208

Navedite glavne donatore:

Austrijska razvojna agencija -Austrian Development Agency ADA Wien, Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA)

Oblast delovanja:

Ljudska prava

Opis programa:

Odgovarajući na problem nepravednog i neravnomernog distribuiranja javnih resursa između muškaraca i žena, projekat ima za cilj povećanje učešća organizacija civilnog društva (OCD) u kreiranju politika i budžeta na Zapadnom Balkanu i u Republici Moldaviji kroz umrežavanje i praćenje rodno odgovornog budžetiranja. Aktivnosti projekta su podeljene na dve komponente. Prvu komponentu čini izgradnja kapaciteta i istraživanje, tačnije mapiranje trenutnih kapaciteta organizacija civilnog društva da koristi rodnu analizu i druge alate u svom radu. Drugu komponentu čini stvaranje mreže, čija je svrha povezivanje OCD i uspostavljanje regionalne Mreže za efikasno zagovaranje unutar koje će deliti znanja i informacije i zajedno raditi na jačanju odgovornosti vlada praćenjem primene rodno odgovornog budžetiranja. Projekat sprovode: Centar za istraživanje i kreiranje javnih politika – CRPM u saradnji sa Gender Aliance, Centrom za promociju civilnog društva, Mrežom žena Kosova, Ženskom akcijom i Kućom rodnih znanja i politika.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Komponenta 1: Izgradnja kapaciteta i istraživanje
Očekivani rezultati su:
Rezultat 1.1: Procena kapaciteta OCD za primenu ROB alata
Rezultat 1.2: Unapređeni kapaciteti OCD
Rezultat 1.3: Izveštaji o sprovedenim rodnim analizama politika i
budžeta
Komponenta 2: Stvaranje mreže
Rezultat 2.1: OCD razmenjuju iskustva i najbolje prakse u praćenju
rodno odgovornom budžetiranju i doprinosu i zagovaranju za rodno
odgovorne politike
Rezultat 2.2: OCD iz regiona su povezane u okviru mreže
Rezultat 2.3: Mreža postaje čvorište za razmenu informacija,
znanja i zajedničko zagovaranje
Komponenta 3: Zagovaranje za rodno odgovorne politike
Svrha ove komponente je povećano uključivanje građanki i građana
da se uključe u kreiranje i praćenje politika i budžeta na lokalnom i
drugim nivoima, kroz kampanje na društvenim mrežama, u medijima,
organizovanjem događaja i sastanaka sa različitim akterima.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Povećano učešće OCD u kreiranju politika i budžeta na
Zapadnom Balkanu i u Republici Moldaviji kroz umrežavanje i
praćenje rodno odgovornog budžetiranja. Povećani kapaciteti OCD da koriste rodnu analizu za procenu usklađenosti politika i budžeta sa potrebama žena i muškaraca. Uspostavljena mreže za efikasno zagovaranje, razmenu
znanja i informacija. Veće uključivanje građana/ki i doprinos promenama u
politikama, koje vode i do reforme javnih finansija.

„Podrška rodno odgovornim politikama, merama i uslugama socijalne zaštite na lokalnom nivou“

Ciljna grupa:

Žene

Trajanje u mesecima: 10 meseci

Godišnji budžet: 5.672.277,00

Lokacija sprovođenja programa: Lajkovac, Mionica

Navedite glavne donatore:

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Gmb

Oblast delovanja:

Socijalna zaštita

Opis programa:

Glavni cilj projekta je da doprinese konceptualizaciji, primeni i budžetiranju rodno odgovorne politike na lokalnom nivou. Ovaj opšti cilj definisan je sledećim merilima: 1. Pilot model Hobotnica implementiran je u dve opštine 2. Korisnici koji imaju koristi od socijalne usluge Hobotnica u dve ciljne opštine 3. Komparativna analiza uticaja socijalne usluge Hobotnica na smanjenje neplaćenog rada žena i napravljen izveštaj 4. Dizajniran plan održivosti socijalne usluge Hobotnica. 5. Dizajniran model za proširenje usluge Hobotnica, uključujući akreditaciju direktne obuke pružaoca usluga, praćenje pružanja usluga i licenciranje organizacija zainteresovanih za pružanje usluga Hobotnica 6. Stručnjaci za socijalnu zaštitu obučeni u skladu sa predloženim nastavnim planom i programom 7. Predstavnici civilnog društva iz opštine obučeni u skladu sa predloženim nastavnim planom i programom 8. Održane obuke za predstavnike javnog sektora i civilnog društva iz ciljnih opština 9. Dizajniran nastavni plan i program obuke

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Kao rezultat projekta, pilot model Hobotnica je implementiran u dve opštine od kojih ih direktno koristiti 80-100 žena korisnica socijalnih usluga i približno 30-40 dečaka i devojčica. Urađena komparativna analiza uticaja socijalne usluge Hobotnica na smanjenje neplaćenog rada žena i sačinjen izveštaj kako bi ga mogle koristiti i druge lokalne samouprave s obzirom na uvođenje socijalnih usluga koje se bave distribucijom neplaćenog rada, u skladu sa novim Zakonom o ravnopravnosti polova.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Promenjena je svakodnevica i obim neplačenog rada.

Finansije:

2021

UKUPNI PRIHODI: 14.478.000,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 8.968.000,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 4.082.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 1.428.000,00

2021

UKUPNI RASHODI: 12.102.000,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 420.000,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 3.284.000,00

Spoljni saradnici: 6.065.000,00

Putni troškovi: 0,00