Transparentne organizacije > Otvorene knjige > CENTAR "ŽIVETI USPRAVNO"
Organisation logo

CENTAR "ŽIVETI USPRAVNO"

O organizaciji

Skraćeno ime:
CŽU
Matični broj:
08752117
Adresa:
APOLO CENTAR, Trg Slobode 3, Novi Sad
Telefon:
+38121424291
Godina osnivanja:
2002
PIB:
100726733
E-mail:
officeczu@gmail.com
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Tatjana Stojšić-Petković, Miško Šekularac, Milica Ružičić-Novković
Predsednik/ca UO:
Milica Ružičić-Novković
Član UO:
Dragana Marković, Dejan Pavlović
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Milica Ruzicic-Novkovic
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
mimaczu@gmail.com
Ime kontakt osobe:
Milica Ruzicic-Novkovic
E-mail kontakt osobe:
mimczu@gmail.com

Ciljevi:

Centar ŽIVETI USPRAVNO, samostalni život, međusobna podrška

Primarni cilj:
Prava osoba sa invaliditetom i smetnjama u razvoju
Misija organizacije:
Doprinos stvaranju okruženja u kome će se poštovati sva ljudska prava i omogućiti puna primena Konvencije UN-a o pravima osoba sa invaliditeetom
Polje rada / delatnost organizacije:
stvaranje preduslova za samostalni život i međusobna podrška
Sekundarni cilj:
Ljudska prava

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

U septembru 2019. nakon pola godine neizvesnosti započeo je proces izmene Odluke o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada uvođenjem osnovnih kriterijuma za finansiranje usluge personalne asistencije koji su u decembru razrađeni u Pravilniku o bližim uslovima i postupku za finansiranje usluge personalne asistencije iz Budžeta Grada Novog Sada na inicijativu Centra, što je rezultiralo time da je u 2020 . 35 osoba steklo pravo na finansiranje asistencije u trajanju od 40-52 sata nedeljn, za 3 je Grad iz različitih izvora pokrio svakodnevnu celodnevnu asistenciju, koja je izmenom Pravilnika od 14.5. i 14.7. 2021 i 1. predviđena kao mogućnost za osobe koje žive same, sa osobama starijim od 75 ili obolelima od teških bolesti. Pet osoba ostvaruje ovo pravo počev od 1.6.2021. Centar kontinuirano pruža peer podršku za 50 ljudu, ukupno ju je do sada koristilo oko 340 osoba, od kojih 1 svakodnevno od avgusta 2019. Zahvaljujući okolnostima u toku vanrednog stanja 2020, inicirali smo razvijsanje koncepta međusobne podrškr i u tom pravcu ide dalji strateški razvoj Centra koji je osnovan zbog unaapređenja položaja osoba sa invaliditetomm, a sada je dominantno usmeren na doprinos stvaranju udlova za punu primenu međunarodnih ugovora u oblasti ljudskih prava.

Nezavisne evaluacije
Preporuka donatora ili korisnika
Programski godišnji izveštaji za poslednju godinu

servia personalne asistencije za osobe sa invaliditetom

Ciljna grupa:

Drugo

Trajanje u mesecima: 13 godina

Godišnji budžet: 23.500.000,00

Lokacija sprovođenja programa: Grad Beograd, Grad Novi Sad, Kanjiža, Sombor, Subotica

Navedite glavne donatore:

Grad Novi Sad, Ambasada Kraljevine Norveške, RŽF, Trag i Exit fondacija, crkve, poslovni sektor, pojedincI/ke

Oblast delovanja:

Socijalna zaštita

Opis programa:

Usluga personalne asistencije predviđena je čl 19 Međunarodne konvencije o pravima osoba sa invaliditetom kao potencijalno pravo svake osobe. Ona je preduslov i osnovni alat za samostalni život i puni uključenost u zajednicu uz podršku u donošenju odluka. Zakonom o soc. zaštiti R. Srije predviđena je njena organizacija za pinoletne društveno aktivne osobe sa invaliditetom koje mogu same da odlučuju o sebi i iostvarile su pravo na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć. Zalaganjem Centra usluga je projektno finansirana od 2008, od januara 2020. Grad Novi Sad je finansira s namenske budžetske linije, obezbeđuje je u trajanju koji je u skladu s potrebama korisnika/ca, s tim što većina osoba sa invaliditetom po zakonu nema pravo na finansiranje oe usluge javnim sredstvima. Zato smo do početka budžetskog finasiranja u Novom Sadu i za korisnike/ce kojima je potrebna, a nemaju pravo na nju, pored pokrenute incijative za procenu usklađenosti Zakona sa Konvencijom i njegovu promenu, u situaciji da kontinuirano prikupljamo donatorska sredstva jer život ne može da čeka usklađivanje normativa sa sobom.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Postigut je kontinuitet uslugw od 12,5 godina.
Uvedena jr u sistem socijalne zaštite u Novom Sadu
Dostupna je u potrebnom bimu.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Živimo samostalno, po vlastitom izboru i imamo optimalan obim i kvalitet usluge koja nam to omogućava

Finansije:

2017

UKUPNI PRIHODI: 6.720.000,00

Donacije: 6.164.000,00

Prihodi od članarina: 556.000,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017

2016

UKUPNI PRIHODI: 6.246.000,00

Donacije: 5.510.000,00

Prihodi od članarina: 492.000,00

Prihodi od usluga: 244.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2016

2014

UKUPNI PRIHODI: 4.429.000,00

Donacije: 3.638.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 240.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 551.000,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2014