Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje "GRAĐANSKE INICIJATIVE"
Organisation logo

Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje "GRAĐANSKE INICIJATIVE"

O organizaciji

Skraćeno ime:
Građanske inicijative
Matični broj:
17230280
Adresa:
Kneza Miloša 4, Beograd
Telefon:
+381113284188
Godina osnivanja:
1996
PIB:
100064099
E-mail:
civin@gradjanske.org
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Miljenko Dereta, Dubravka Velet, Žarko Korać
Predsednik/ca UO:
Nemanja Đorđević
Član UO:
Bistra Kumbaroska, Relja Dereta
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Maja Stojanović
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
maja@gradjanske.org
Ime kontakt osobe:
civin@gradjanske.org
E-mail kontakt osobe:
civin@gradjanske.org

Ciljevi:

Odgovornost, transparentnost, aktivizam, pravednost, jednakost

Primarni cilj:
Ljudska prava
Misija organizacije:
Mi smo udruženje građana koje podstiče aktivizam i podržava građane u udruživanju i zajedničkom delovanju ka stvaranju pravednog društva. Pratimo, kritički promišljamo i predlažemo sistemske promene radi izgradnje otvorene i odgovorne države u kojoj građani imaju reč na svim nivoima.
Sekundarni cilj:
Obrazovanje

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

2019. organizovali smo ICSW - Međunarodna nedelja civilnog društva, u saradnji sa globalnom mrežom CIVICUS i mrežom organizacija BCSDN iz Makedonije. Oko 1000 delegata iz celog sveta učestvovalo je u ICSW 2019, među kojima su bili lideri civilnog društva, aktivisti, predstavnici međuvladinih tela, vlada i medija.
2019. zajedno sa 20 organizacija osnovali smo Platformu Tri slobode za očuvanje prostora za civilno društvo u Srbiji, u cilju zaštite i unapređenja slobode udruživanja, okupljanja i informisanja. Opšti cilj Platforme jeste doprinos demokratizaciji društva, izgradnji pravne države i aktivnom učešću građana u kreiranju i sprovođenju reformi kroz zaštitu i punu primenu tri slobode – udruživanja, okupljanja i informisanja.
2019. redefinisali smo i sistematizovali Resurs centar koji je osmišljen da unapredi kapacitete OCD i neformalnih grupa u Srbiji, kroz organizovanje obuka, osnaživanje mreža, pružanje saveta, mentorsku podršku i objavljivanje korisnih priručnika. Sve usluge koje RC pruža su nastale iz prethodnih aktivnosti koje su sprovodile Građanske inicijative uz podršku TACSO projekta. U poseldnje tri godine održali smo blizu 150 treninga a osnažili blizu 4.000 pojedinaca i pojedinki.
U toku 2020. i 2021. godine kroz program “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“, koji u partnerstvu sprovodimo sa HELVETAS Swiss Intercooperation, podražali smo 46 organizacija civilnog društva kroz institucionalnu i COVID-19 urgentnu podršku. Cilj projekta ACT je aktivno građansko društvo, u kome građani/ke više učestvuju u procesima donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou.
U toku 2021. osnovali smo “Koaliciju OKO otvoreno o konkursima” kroz koju u partnerstvu sa BIRN Srbija ukazujemo na nenamensko i netransparentno trošenje javnih sredstava kroz lokalne i nacionalne konkurse namenjene udruženjima građana i medijima.

Jačanje kapaciteta

Ciljna grupa:

Pripadnici etničkih manjina

Trajanje u mesecima: Od osnivanja Građanskih inicijativa 1996. godine.

Godišnji budžet: 50.960,00

Lokacija sprovođenja programa: Srbija

Navedite glavne donatore:

EU Komisija, Vlada Švajcarske

Oblast delovanja:

Obrazovanje

Opis programa:

Tri ključna cilja koje Građanske inicijative žele da ostvare kroz Program za jačanje kapaciteta su:
1. Jačanje kapaciteta OCD i neformalnih grupa (posebna pažnja posvećuje se organizacijama mladih).
2. Jačanje individualnih kapaciteta aktera važnih za razvoj civilnog društva (nastavnici, članovi studentskih i učeničkih parlamenata, mladi lideri i mladi ljudi, itd)
3. Jačanje institucionalnih kapaciteta na lokalnom i nacionalnom nivou (lokalne samouprave, nezavisne institucije, lokalne kancelarije za mlade itd)
Građanske incijative rade na jačanju internih i eksternih kapaciteta OCD i neformalnih grupa, na nacionalnom i lokalnom nivou. Radimo sa organizacijama koje deluju u oblasti pružanja socijalnih usluga, OCD i profesionalnim udruženjima koja rade u oblasti ekonomije, udruženjima nastavnika i studenata, sa OCD koje deluju u oblasti kreiranja podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva na lokalnom i nacionalnom nivou, itd.
Građanske inicijative rade na jačanju individualnih kapaciteta kroz direktan rad s pojedincima putem prilagođenih obuka i seminara kao i pružanjem individualne podrške za lični razvoj, savladavanje i primenjivanje novih veština. Pružamo podršku i promovišemo individualne inicijative.

Sarađujemo sa instutucijama u planiranju i sprovođenju Startegija i aktivnosti koje se tiču razvoja civilnog društva, pružamo im obuku i tehničku podršku, zajedno sa njima radimo na podizanju kapaciteta OCD i pojedinaca.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

U okviru Programa za jačanje kapaciteta, između ostalog :
1. Pustili smo u rad interaktivnu web platformu (http://razvoj.gradjanske.org) koji ima dve osnovne funkcije: pružanje i razmenu informacija i izgradnju kapaciteta. U okviru dela za izgradnju kapaciteta postavljeni su edukativni materijali i video klipovi koji pružaju informacije korisne za funkcionisanje i rad OCD i neformalnih grupoa. U okviru sekcije za pružanje informacija, obaveštavamo o našim i o aktivnostima drugih OCD, donatora, državnih institucija, i drugih faktora važnih za razvoj civilnoig društva.
2. Alociramo male grantove partnerskim organizacijama i neformalnim grupama s ciljem da pomognemo izgradnju njihovih kapaciteta, pomognemo im da utiču na promene u zajednici, kao i da ih ohrabrimo da nastave sa svojim aktivnostima
3. Pružamo direktnu podršku brojnim grupama, pojedincima i institucijama koje na lokalnom i nacionalnom nivou ulažu napore da dovedu do promena koje se tiču života građana u njihovim sredinama. Naime, iskustvo pokazuje da su aktivnosti ove vrste često direktan podsticaj za mnogo kompleksnije uključivanje građana u proces donošenja odluka.
Konstantno razmenjujemo informacije i primere dobre prakse sa svim relevantnim akterima, kako na nivou Srbije tako i na regionalnom nivou. Smatramo da je izgradnja partnerskih odnosa preduslov za postizanje rezultata i izgradnju civilnog društva.

Finansije:

2020

UKUPNI PRIHODI: 76.444.999,00

Donacije pojedinca: 205.064,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 1.911.972,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 61.021.946,00

Donacije stranih vlada: 9.761.017,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 3.545.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2020

UKUPNI RASHODI: 76.146.000,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 930.000,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 3.125.200,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 890.000,00

Programske aktivnosti: 44.209.800,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 950.000,00

2017

UKUPNI PRIHODI: 27.639.000,00

Donacije: 25.185.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 2.454.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 2.000,00

2017

2016

UKUPNI PRIHODI: 33.823.000,00

Donacije: 33.349.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 474.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2016

2014

UKUPNI PRIHODI: 84.408.000,00

Donacije: 84.408.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 218.000,00

2014