Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Udruženje građana "ŽENSKI CENTAR UŽICE"
Organisation logo

Udruženje građana "ŽENSKI CENTAR UŽICE"

O organizaciji

Skraćeno ime:
ŽCU
Matični broj:
17215949
Adresa:
Heroja Luna, Užice
Telefon:
+38131512005
Godina osnivanja:
1998
PIB:
101946301
E-mail:
womencenue@gmail.com
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Slavica Simić, Radmila Gujaničić, Verica Radojičić
Predsednik/ca UO:
Radmila Gujaničić
Član UO:
Marina Tucović, Vesna Bogdanović
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Radmila Gujaničić
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
radmila59@gmail.com

Ciljevi:

#ženskaprava #solidarnost #reciklaža #solidarnost #sostelefon

Primarni cilj:
Ženska prava
Misija organizacije:
Misija Ženskog centra Užice je sledeća:
Poboljšanje kvaliteta života žena ostvarivanjem ženskih ljudskih prava i njihovom samorealizacijom.
Cilj Ženskog centra je poboljšanje položaja i kvaliteta života svih žena, sa fokusom na žene iz ranjivih grupa:

• podizanjem svesti i pružanjem podrške ženama u ostvarivanju njihovih prava, potencijala i poboljšanju njihovog položaja u socijalno-ekonomskim, obrazovnim i zdravstvenim oblastima
• pružanje podrške ženama sa iskustvom partnerskog i porodičnog nasilja
• podizanjem ekološke svesti o značaju očuvanja i zaštite životne sredine
• Unapređivanje rodne ravnopravnosti u svim oblastima života
• Povezivanje sa drugim udruženjima i uključivanje u Ženske mreže.
Polje rada / delatnost organizacije:
Radi ostvarivanja svojih ciljeva, Ženski centar Užice sprovodi sledeće:
1) organizuje, samostalno ili u saradnji sa drugim udruženjima, stručne skupove, tribine, seminare i druga druge oblike edukacije žena u cilju ostvarenja njihovih ljudskih prava kroz poboljšanje njihovog ukupnog položaja u društvu.
2) pruža sve neophodne i dozvoljene oblike podrške ženama iz ranjivih grupa;
3) pruža usluge psihološke, pravne i socijalne podrške ženama sa iskustvom porodičnog nasilja
4) inicira i pruža podršku za razvoj preduzetničkih inicijativa u oblasti socijalnog preduzetništva
-u sferi očuvanja i zaštite životne sredine
-u sferi agrobiznisa kroz pokretanje i podršku razvoju zadrugarstva i samoorganizovanja seoskih žena
5) kreira mrežu korisnica
6) implementira svoje programe i usklađuje ih sa programima drugih nevladinih druženja;
7) sarađuje sa drugim institucijama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave sličnim pitanjima i problemima.
Sekundarni cilj:
Socijalna zaštita

Programi:

Sos telefon za žrtve porodičnog i partnerskog nasilja

Ciljna grupa:

Žene

Trajanje u mesecima: 68+

Lokacija sprovođenja programa: Arilje, Bajina Bašta, Čajetina, Kosjerić, Nova Varoš, Požega, Priboj, Prijepolje, Sjenica, Užice

Navedite glavne donatore:

Kvinna till kvinna, OAK

Oblast delovanja:

Socijalna zaštita

Opis programa:

Ženski centar Užice pruža uslugu SOS telefona za žrtve porodičnog i partnerskog nasilja počev od avgusta 2015. god. Ova usluga obuhvata:
1. Psiho-socijalna podrška: SOS telefonske konsultacije, informisanje i upućivanje žrtava putem SOS telefona i individualne i grupne psihološke konsultacije sa žrtvama u prostorijama ŽCU
• Usluga SOS telefona se pruža putem konsultativnog telefonskog razgovora koji uključuje sledeće aktivnosti u radu sa korisnicom/kom:
1. prijem poziva i informisanje o usluzi;
2. identifikovanje potreba korisnica/ka i preliminarno sagledavanje situacije u kojoj se korisnica/ik nalazi;
3. osnovna procena bezbednosnog rizika;
4. podrška u krizi
5. informisanje o načinima za smanjenje rizika i mogućim aktivnostima za reagovanje u kriznim situacijama /akutnoj situaciji nasilja;
6. pomoć u razumevanju dinamike nasilja, imenovanje nasilja;
7. pomoć u razumevanju sopstvenih osećanja i unapređenju samopoštovanja i vere u sebe
8. istraživanje opcija, mapiranje resursa korisnice/ka;
9. pomoć i osnaživanje u izgradnji i održanju lične socijalne mreže i komunikacije sa okruženjem;
10. pomoć i ohrabrivanje za samostalno donošenje odluka, bez savetovanja;
11. pomoć u sticanju praktičnih životnih veština u obavljanju svakodnevnih poslova;
12. informisanje o ustanovama, uslugama i službama koje mogu obezbediti adekvatnu pomoć i podršku;
13. informisanje o zakonskim i institucionalnim pravima i mogućnostima, kao i procedurama u situacijama rodno zasnovanog nasilja;
14. omogućavanje pristupa resursima zajednice kroz usmeravanje na druge usluge odnosno službe/institucije/organizacije i povezivanje korisnice/ka sa tim službama odnosno institucijama/organizacijama
15. posredovanje i zastupanje kod tih službi, institucija ili organizacija
16. povezivanje sa institucijama radi obezbeđivanja zaštite i podrške u kriznoj situaciji / situaciji akutnog nasilja ili po dogovoru sa korisnicom;
17. druge programske aktivnosti, prema potrebama korisnica, u skladu sa programskom orijentacijom pružaoca usluge. (grupe samopomoći i asertivni treninzi za žene klijentkinje Savetovališta. Ova vrsta podške može se pružiti samo ženama, zato što ih je znatno veći broj i postoje dugogodišnja iskustva u organizovanju grupa samopomoću nrp za žene obolele od raka dojke, za nezaposlene žene.

Osobe sa iskustvom nasilja mogu dobiti pomoć pozivanjem SOS telefona. Konsultantkinje se javljaju na poziv i razgovaraju sa klijentkinjom/tom , u bezbednom okruženju, u posebnoj prostoriji koja je odvojena od drugih radnih prostorija. Osoba sa iskustvom nasilja uvek razgovara sa živom osobom. osobi se u skladu sa njenim mogućnostima posle javljanja na SOS telefon, ponudi dolazak u kancelarije Ženskog centra Užice.

2. Pravna pomoć za žrtve koje su preživele nasilje u porodici i partnersko nasilje: SOS telefonske pravne konsultacije, pružanje pravne pomoći kroz pisanje tužbi, žalbi i drugih podnesaka, permanentna saradnja sa drugim institucijama u sistemu zaštite žrtava nasilja i razmena informacija i podataka. SOS telefonske pravne konsultacije
Usluga pravne pomoći za osobe koje su preživele porodično i partnersko nasilje podrazumeva:
1. Informisanje o zakonskim i institucionalnim pravima i mogućnostima, kao i procedurama u situacijama rodno zasnovanog nasilja;
2. Omogućavanje pristupa resursima zajednice kroz usmeravanje na druge usluge odnosno službe/institucije/organizacije i povezivanje korisnice/ka sa tim službama odnosno institucijama/organizacijama
3. Posredovanje i zastupanje klijentkinja/a kod drugih službi, institucija ili organizacija
4. Povezivanje sa institucijama radi obezbeđivanja zaštite i podrške u kriznoj situaciji / situaciji akutnog nasilja ili po dogovoru sa korisnicom/kom (policija, pravosuđe, zdravstvena zaštita)

3. Prikupljanje i obrada podataka u svrhu praćenja rada institucija u sveri zaštite od nasilja i javnog zagovaranja za efikasniju zaštitu
1. Prikupljanje podataka od:
Policije: broj prijavljenih slučajeva nasilja u porodici, broj naređenja kojima su izrečene hitne mere zaštite učiniocu nasilja, broj podnetih prekršajnih prijava za kršenje hitnih mera zaštite i broj osuđujućih presuda prekršajnih sudova kojima je utvrđeno kršenje hitnih mera zaštite.
Jano tužilaštvo: broj održanih redovnih sastanaka grupe za koordinaciju i saradnju, broj razmatranih slučajeva nasilja u porodici, broj predloga za produženje hitnih mera, broj izrađenih individualnih planova zaštite i podrške žrtava, broj podnetih tužbi za određivanje mera zaštite nasilja u porodici i broj podnetih tužbi za produženje mera zaštite od nasilja u porodici.
Centri za socijalni rad: broj upućenih žrtava porodičnog nasilja u sigurnu kuću, struktura smeštenih žrtava po polu i uzrastu, broj žrtava porodičnog nasilja kojima je plaćena stanarina, broj žrtava porodičnog nasilja kojima je obezbeđen bezbedan smeštaj na drugi način.
Osnovni sud: broj podnetih tužbi za određivanje mera zaštite od nasilja u porodici po Porodičnom zakonu, broj podnetih tužbi za produženje mera zaštite od nasilja u porodici po Porodičnom zakonu, broj odbijenih tužbenih zahteva za određivanje mera zaštite od nasilja u porodici po Porodičnom zakonu, broj odbijenih tužbenih zahteva za produženje mera zaštite od nasilja u porodici po Porodičnom zakonu, broj presuda o određivanju mera o određivanje mera zaštite od nasilja u porodici po Porodičnom zakonu, broj presuda o produženju mera zaštite od nasilja u porodici po Porodičnom zakonu.

4. Rad sa mladima u svrhu prevencije nasilja i razbijanja predrasuda u odnosu na rodno zasnovano nasilje kroz edukativne radionice i aktivnosti na društvenim mrežama.

5.Podizanje svesti javnosti o fenomenu nasilja i mogućnostima pravne zaštite od nasilja i psihosocijalnoj podršci putem SOS telefona putem medija i javnih tribina.
Ove aktivnosti podrazumevaju:
1.realizaciju javnih događaja tokom trajanja projekta (tribina i okruglog stola) na temu borbe protiv nasilja prema ženama
2. pripremu i objavljivanje medijskih priloga u štampanim i elektronskim medijima o nasilju prema ženama i radu ŽCU
3.organizovanje aktivnosti u okviru kampanja obeležavanja važnih datuma u borbi protiv nasilja prema ženama

Uspeh programa se meri brojem SOS telefonskih konsultacija, individualnih ili online konsultacija, brojem korisnica, brojem sudskih odluka o porodično - pravnoj zaštiti od nasilja, uspešnim pričama korisnica, ukrštanjem podataka dobijenih od policije, CSR, javnog tužilaštva, osnovnog suda, realizovanim radionicama sa srednjoškolkama, brojem medijskih priloga, brojem ljudi do kog su doprle objave na društvenim mrežama, brojem organizovanih tribina, okruglih stolova, uličnih akcija...
Ženski centar Užice je 01. avgusta 2015. godine uspostavio uslugu SOS telefona za pružanje psihološke, pravne i socijalne podrške žrtvama porodičnog i partnerskog nasilja sa teritorije Zlatiborskog okruga. SOS broj 0800 333 445 je besplatan za sve korisnike mobilne i fiksne telefonije i dostupan je svakog radnog dana od 8 do 20 časova. Usluga SOS telefona licencirana je 28. juna 2018. godine. Od osnivanja SOS telefona zaključno sa decembrom 2020. godine u okviru usluge realizovano je 4.858 SOS telefonskih konsultacija, 439 individualnih konsultacija psihološke, pravne i socijalne podrške i 121 pravni postupak u sferi zaštite žrtava od nasilja. Navedene usluge su pružene za 625 žena.

Finansije:

2020

UKUPNI PRIHODI: 0,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2020

UKUPNI RASHODI: 0,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00

2019

UKUPNI PRIHODI: 11.422.000,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 11.422.000,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2019

UKUPNI RASHODI: 8.828.000,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00

2018

UKUPNI PRIHODI: 6.842.000,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 6.842.000,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2018

UKUPNI RASHODI: 5.638.000,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00

2017

UKUPNI PRIHODI: 3.600.000,00

Donacije: 2.987.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 613.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2017

2016

UKUPNI PRIHODI: 3.753.000,00

Donacije: 3.114.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 639.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2016

2015

UKUPNI PRIHODI: 7.332.000,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih vlada: 0,00

Ostale donacije: 7.144.000,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 188.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2015

UKUPNI RASHODI: 0,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 0,00

Troškovi kancelarije: 0,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 0,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 0,00

2014

UKUPNI PRIHODI: 4.817.000,00

Donacije: 4.767.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 50.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

2014