Transparentne organizacije > Otvorene knjige > "Udruženje građana LIBERO"
Organisation logo

"Udruženje građana LIBERO"

O organizaciji

Skraćeno ime:
"LIBERO"
Matični broj:
17371657
Adresa:
Makedonska 22, Beograd
Telefon:
+381113227085
Godina osnivanja:
2001
PIB:
102224843
E-mail:
office@libero.org.rs
Šifra delatnosti:
8559
Naziv delatnosti:
Ostalo obrazovanje
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Osnivači/ca:
Kristina Perić, Miloš Pajagić, Vesna Cvetković
Predsednik/ca UO:
Ivan Despotović
Član UO:
Zorana Alimpić, Dušan Đekić
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Ivan Despotović
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
ivan@libero.org.rs
Ime kontakt osobe:
Ivan Despotović
E-mail kontakt osobe:
ivan@libero.org.rs

Ciljevi:

#mladi #neformalnoorbraozvanje #pravamladih #ljudskaprava #međunarodnasaradnja #omladinskerazmene #participacija

Primarni cilj:
Ljudska prava
Misija organizacije:
Misija udruženja građana Libero je da se stvari društveni ambijent u kome su prava mladih u fokusu prilikom razvoja politika, obrazovnih planova i ostalih aktivnosti koje se tiču mladih.
Polje rada / delatnost organizacije:
Libero je organizacija za mlade osnovana 2002. godine u Beogradu. U ovoj organizaciji verujemo da su mladi ti koji bi, zbog svoje energije i upornosti, trebalo da budu glavni nosioci razvoja društva. U radu koristimo metode neformalne edukacije, aktivno promovišemo regionalnu saradnju i vrednosti interkulturalnog društva i radimo na osposobljavanju svojih korisnika za aktivno učešće u demokratskim procesima.
Sekundarni cilj:
Unapređivanje zajednice, Izgradnja kapaciteta

Programi:

Konkretni rezultati organizacije u poslednje 3 godine:

Rad udruženja građana Libero usmeren je u 4 pravca - 1. Zaštita dece i mladih na internetu, 2. Pravo na pristojan rad, 3. Promocija evropskih vrednosti i integracija, 4. Podrške lokalnim akterima da razvijaju svoje kapacitete za učešće u međunarodnim projektima.

Kao pioniri na polju zaštite dece i mladih na internetu direktno ili indirektno smo doveli do velikog broja promena. Timovi za borbu protiv nasilja sada su obučeni da se bave i onlajn nasiljem. Kroz edukaciju smo uključili veliki broj OCD na lokalu da izvrše pritisak na lokalne samouprave da se i one uključe u rešavanje ovog problema. Lokalni akcioni planovi za mlade sada uključuju i onlajn komponentu.

U oblasti zaštite prava mladih na pristojan rad verujemo da smo tek na početku. Ono što trenutno vidimo kao značajnu društvenu promenu je činjenica da smo mobilisali studente da počnu da razmišljaju o tome da po trenutnom zakonodavstvu nisu zaštićeni i da smo započeli sa mobilizacijom drugih aktera kao što su sindikati za početak jedne dugoročne borbe za prava studenata na pristojan rad.

Ako govorimo o evropskim vrednostima i promociji Evropskih integracija verujemo da se društvena promena ogleda u buđenju svesti lokalnih aktera o značaju njihovog učešća u procesu približavanja ove teme građanima. Verujemo da je ovo značajna društvena promena jer Evropu približava građanima i dovodi do promene ideje o tome da su Evropske integracije nešto strano i daleko, a ne nešto što će unaprediti njihove živote.

Kroz program podrške lokalnim akterima da razvijaju svoje kapacitete i uzmu učešče u međunarodnim projektima osiguravamo da rad na svim gore navedenim poljima dobije podršku i svoj nastavak na lokalu. Mladi u velikom broju opština sada dobijaju priliku da se aktivno uključe u rad OCD kao i da se upoznaju sa radom drugih organizacija, učestvuju na nekoj od međunarodnih razmena i na taj način shvate značaj povezivanja i saradnje na evropskom nivou.

Virtuelno postaje stvarnost

Ciljna grupa:

Mladi

Trajanje u mesecima: 9 godina

Lokacija sprovođenja programa: Srbija

Navedite glavne donatore:

Vlada Republike Srbije, UNICEF, Savet Evrope

Oblast delovanja:

Mladi

Opis programa:

„Virtuelno postaje stvarnost“ je projekat koji se odvijao u etapama od 2012. godine i koji još uvek traje kroz formu različitih obuka. VPS je vezan za Strateški cilj broj 2 naše organizacije (Podrška inkluziji i učešću mladih u virtuelnom i stvarnom svetu sa fokusom na ostvarenje njihovih prava) i zbog svoje kompleksnosti odvija se već 9 godina. Cilj ovog programa je zaštita dece i mladih na internetu.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Libero je postigao sledeće rezultate kroz ovaj program:
- Kreirana obuka za vršnjačku edukaciju i rad sa srednjoškolcima i sprovedena u preko 150 srednjih škola širom Srbije;
- Kreirani i akreditovani programi za rad sa ustanovama za socijalni rad;
- Kreirane e-obuke za različite zainteresovane strane i postavljene onlajn na besplatnu upotrebu.

Šta se promenilo za vaše korisnike zahvaljujući programu?

Kroz ovaj program podignuti su kapaciteti vršnjačkih edukatora, nastavnika, edukatora u neformalnom obrazovanju, pedagoga i socijalnih radnika širom Srbije kako bi izgradili mrežu podrške mladima koji se suočavaju sa nasiljem, zloupotrebama i diskriminacijom na internetu. Na ovaj način dali smo doprinos da onlajn prostor postane bezbednije mesto i edukovali smo hiljade mladih kako da se odgovorno i bezbedno ponašaju na internetu.

Finansije:

2020

UKUPNI PRIHODI: 16.737.647,00

Donacije pojedinca: 0,00

Donacije kompanije: 0,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 0,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 14.365.565,00

Donacije stranih vlada: 1.300.000,00

Ostale donacije: 0,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 385.082,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 687.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2020

UKUPNI RASHODI: 9.421.496,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 5.342,00

Troškovi kancelarije: 180.000,00

Troškovi PR-a: 0,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 0,00

Programske aktivnosti: 7.149.154,00

Spoljni saradnici: 0,00

Putni troškovi: 401.000,00

2017

UKUPNI PRIHODI: 4.769.000,00

Donacije: 4.601.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 168.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 116.000,00

2017

2016

UKUPNI PRIHODI: 10.822.000,00

Donacije: 8.766.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 2.056.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 13.000,00

2016

2014

UKUPNI PRIHODI: 3.571.000,00

Donacije: 3.310.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 261.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 43.000,00

2014