Transparentne organizacije > Otvorene knjige > Autonomni ženski centar
Organisation logo

Autonomni ženski centar

O organizaciji

Skraćeno ime:
AŽC
Matični broj:
17167243
Adresa:
Tiršova 5A, Beograd
Telefon:
+381112687190
Godina osnivanja:
1993
PIB:
102424133
E-mail:
dobre_prakse@azc.org.rs
Šifra delatnosti:
9499
Naziv delatnosti:
Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
Forma registracije:
Udruženje

Ljudi

Predsednik/ca UO:
/
Ime zakonskog zastupnika/ce:
Mima Mišljenović
E-mail zakonskog zastupnika/ce:
mimamisljenovic@azc.org.rs
Ime kontakt osobe:
Mima Mišljenović
E-mail kontakt osobe:
dobre_prakse@azc.org.rs

Ciljevi:

nasilje prema ženama, ženska prava, zaštita od nasilja

Primarni cilj:
Ženska prava
Misija organizacije:
Verujemo da je život bez nasilja osnovno ljudsko pravo i u skladu s tim obezbeđujemo specijalističku podršku ženama i podstičemo individualni i institucionalni odgovor na muško nasilje nad ženama i doprinosimo jačanju građanskog društva.
Polje rada / delatnost organizacije:
Osnaživanje žena u prevazilaženju traume nasilja u porodici, partnerskog nasilja i/ili seksualnog nasilja (muškog nasilja nad ženama), kroz psihološku i pravnu profesionalnu podršku da bi bile u stanju da donose autonomne odluke i ostvare prava na život bez nasilja;
Senzibilisanje i edukacija profesionalaca/ki u institucijama o nasilju nad ženama, ženskim ljudskim pravima i institucionalnim procedurama zaštite od nasilja;
Prevencija svih tipova nasilja nad ženama.
Sekundarni cilj:
Socijalna zaštita

Programi:

Direktna podrška ženama sa iskustvom nasilja

Ciljna grupa:

Žene

Oblast delovanja:

Ženska prava

Opis programa:

Autonomni ženski centar pruža direktnu podršku ženama sa iskustvom nasilja putem SOS telefona, konsultacija „licem u lice”, e-maila, posredovanjem u cilju ostvarivanja prava, ekonomskim informisanjem i osnaživanjem i obezbeđivanjem besplatne pravne pomoći.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Tokom 2022 godine:
- više od 900 žena je osnaženo i informisano o svojim pravima;
- više od 850 žena dobilo je uslugu besplatne pravne podrške;
- zahvaljujući usluzi ekonomskog informisanja i osnaživanja, kroz posredovanje u obezbeđivanju usluga Nacionalne službe za zapošljavanje, šest žena sa iskustvom nasilja je zaposleno.

Jačanje društvene podrške ženama za život bez nasilja

Ciljna grupa:

Žene

Oblast delovanja:

Ženska prava

Opis programa:

Autonomni ženski centar doprinosi jačanju društvene podrške ženama za život bez nasilja kroz delovanje putem ženskog pokreta i medija i direktnog rada s mladima.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Tokom 2022 godine:
- AŽC je imao aktivnu ulogu u radu većeg broja nacionalnih i međunarodnih mreža, između ostalog
mreže Žene protiv nasilja, European Women’s Lobby i Women against violence Europe;
- AŽC je edukovao najmanje 120 mladih devojaka o nasilju u partnerskim odnosima;
- AŽC je putem uličnih protesta, pojavljivanja u medijima, edukacije novinara i novinarki, javnim kampanjama doprineo smanjenoj toleranciji društva na problem nasilja prema ženama.

Uticaj na institucionalni okvir za zaštitu žena od nasilja

Ciljna grupa:

Donosioci odluka

Oblast delovanja:

Ženska prava

Opis programa:

Autonomni ženski centar utiče na unapređenje institucionalnog okviru za zaštitu žena od nasilja u odnosu na međunarodne standarde i obaveze koje je preuzela Republika Srbija.

Tri glavna konkretna rezultata programa:

Tokom 2022 godine:
- AŽC je podneo komentare i predloge na tri zakona, dva strateška i jedan akcioni dokument;
- AŽC je pratio implementaciju postojećeg institucionalnog okvira kroz izradu pet istraživanja i dve analize, kao i kroz reagovanja protiv procesa koji umanjuju dostignuta prava;
- AŽC je akreditovao tri nove obuke za profesionalce i profesionalke, i realizovao deset akreditovanih
programa za predstavnike i predstavnice 27 institucija i 14 ženskih organizacija iz Srbije.

Finansije:

2022

UKUPNI PRIHODI: 75.869.000,00

Donacije pojedinca: 174.140,00

Donacije kompanije: 655.336,00

Donacije domaćih fondacija/udruženja: 824.306,00

Donacije stranih fondacija/udruženja: 24.684.707,00

Donacije stranih vlada: 48.921.345,00

Ostale donacije: 114.136,00

Prihodi od države i lokalne samouprave: 0,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi ostvareni na tržištu: 495.030,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 0,00

Ostali prihodi: 0,00

Prosleđena sredstva (Re-Granting / Pass-Through): 0,00

2022

UKUPNI RASHODI: 75.625.000,00

Najam kancelarijskog prostora (sa porezom): 0,00

Komunalni troškovi: 1.074.205,00

Troškovi kancelarije: 467.724,00

Troškovi PR-a: 547.169,00

Kapitalni troškovi: 0,00

Ekspertske usluge: 2.142.867,00

Programske aktivnosti: 15.720.411,00

Spoljni saradnici: 33.703.555,00

Putni troškovi: 489.468,00

2017

UKUPNI PRIHODI: 61.459.000,00

Donacije: 58.346.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 3.113.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 69.000,00

2017

2016

UKUPNI PRIHODI: 62.877.000,00

Donacije: 59.812.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 3.065.000,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 1.038.000,00

2016

2014

UKUPNI PRIHODI: 78.323.000,00

Donacije: 78.323.000,00

Prihodi od članarina: 0,00

Prihodi od usluga: 0,00

Prihodi od nefinansijske imovine: 0,00

Prihodi od kamata/dividendi: 890.000,00

2014